כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

77 ה. שמירת האבחנה בין מעמדו של הסכם קיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים למעמדו של ההסדר הקיבוצי בית הדין הארצי אומנם הכיר במעמדו של ההסדר הקיבוצי כעומד בפני עצמו ולא כבעל קיום מוגבל ונחות ובכך חיזק מאד את העבודה המאורגנת, את התמריצים לנהל משא ומתן קיבוצי ועודד את קיומם של הסדרים קיבוציים פרי משא ומתן קיבוצי. וזוהי המדיניות הראויה העולה עם עקרונות של תום הלב ושינוי העיתים. עם זאת, חרף שינוי העתים וחרף הוראות חקיקה המכירות גם בקיומו ומעמדו של הסדר קיבוצי, עדיין נשמרת האבחנה בין הסכם קיבוצי לבין הסדר קיבוצי. וכדבריה של השופטת סיגל דוידוב :54 מוטולה "כפועל יוצא מהמעמד שהקנה המחוקק להסכם הקיבוצי, קמה החשיבות לוודא כי אכן מתקיימים כל התנאים המפורטים לעיל והופכים הסכם בין שני צדדים ל"הסכם קיבוצי". הסכם שאינו ממלא אחר כל התנאים – לא יוכר כהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, אם כי ניתן להקנות לו מעמד אחר (דוגמת הסדר קיבוצי)". א . חקיקה אחרת המתייחסת למונח "הסדר קיבוצי" אינה גורמת להכללת המונח הסדר קיבוצי הסדר קיבוצי בהגדרת "הסכם קיבוצי" בחוק הסכמים קיבוציים חוק הסכמים קיבוציים אינו מגדיר הסכם קיבוצי ככולל בדלת אמותיו גם . עם זאת, בחוקים את ההסדר הקיבוצי אחרים כלול ההסדר קיבוצי בתוך ההגדרה של "הסכם קיבוצי". א לחוק יישוב 37 כך, למשל בסעיף סכסוכי עבודה המגדיר "הסכם קיבוצי" לחוק הסכמים 1 – "כמשמעותו בסעיף , בין שנעשה 1957 קיבוציים, תשי"זוהוגש לרישום לפי החוק האמור ובין אם לאו, לרבות הסדר קיבוצי אחר, ובלבד שנעשו בכתב ונקבעו בהם שיעורים לשכר העבודה". ,2006 חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – המאוחר לחוק הסכמים קיבוציים כולל “ הסכם קיבוצי” – “הסכם : לפיה 55 הגדרה קיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים, .", או הסדר קיבוצי בכתב 1957 ז-”התשי חקיקה אחרת הכוללת בהגדרת ה"ההסכם הקיבוצי" את המונח "הסדר קיבוצי" אין משמעותה כי יש להכליל בהגדרה של "הסכם קיבוצי" לפי חוק הסכמים קיבוציים גם את המונח "הסדר קיבוצי". תכלית החקיקה בכל חוק שונה היא. ואין בהגדרות הקיימות בחוקים אחרים המגדירים "הסדר קיבוצי" כנכלל בהגדרה של "הסכם קיבוצי" כדי להעניק להסדר הקיבוצי מעמד של הסכם 27.11.2016 , ‏ הסתדרות העובדים הלאומית - הסתדרות העובדים הכללית החדשה 62655-11-14 ) סבא (ארצי 54 ) לחוק תובענות ייצוגיות 3(10 סעיף 55 המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=