כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

76 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ביסוד חוק הסכמים קיבוציים בנוסף, " עומדת הכוונה להעניק לצדדים להסכם הקיבוצי אוטונומיה באשר לקביעת ,51 תנאי העבודה במקום העבודה" עקרון "אי ההתערבות ובהתאם חל , כל עוד בהסכמות המושגות בין הצדדים אכן מדובר בצדדים אותנטיים למערכת יחסים קיבוצית המקיימים אחר התנאים שנקבעו בדין לצורך כך, ובכפוף לכך שההסכמות אינן עומדות בסתירה לחוק כלשהו או לתקנת הציבור, כולל עקרון .52 השוויון" עקרון אי ההתערבות חל גם בכל הנוגע .לבחינת תוכנם של הסדרים קיבוציים ככל שמדובר בהסדר קיבוצי דו צדדי אזי שני הצדדים ליחסי העבודה, מטעם העובדים ומטעם המעסיק השיגו איזון ופשרות בנוגע לתנאי העבודה מוסכמים המוצאים ביטויים בהסדר הקיבוצי. ככל שמדובר בהסדר קיבוצי חד צדדי והצדדים ליחסי העבודה נוהגים על פיו, אזי גם בנסיבות אלה מדובר בתנאי עבודה המוסכמים על שני הצדדים ההופכים לחלק מחוזה העבודה האישי של כל עובד ועובד. "הסדר", הסדר קיבוצי מורכב אף מהמונח המלמד היום, עם התפתחות ההלכה ושינוי העיתים על נורמה משפטית אכיפה ובעלת תוקף כשלעצמה במישור הקיבוצי והאינדיבידואלי אשר אינה עונה על כל הנדרש בדין כדי להפך את ההסדר להסכם. ההסדר הקיבוצי הינו מחייב גם לאור מאפייניו החוזיים. ההסדר הקיבוצי הינו "חוזה" קיבוצי (וכברירת מחדל הינו וכפי שצויין בגדר פעולה משפטית). בעניין שרותי בריאות כללית "פרשנות הסדר קיבוצי היא פרשנות הסכם בין ארגון עובדים למעביד באשר ליחסי ודוק. בין אם מדובר בהסדר 53 העבודה." קיבוצי דו צדדי ובין אם מדובר בהסדר קיבוצי חד צדדי המיושם הלכה למעשה על ידי הצדדים שנוהגים על פיו, ההסדר הקיבוצי הינו חוזה קיבוצי. ואדגיש, ההסדר הקיבוצי הינו בעל "נפקות משפטית כ'חוזה' במשמעות חוק החוזים. פועל יוצא, לשיטתי, ההסדר הקיבוצי הינו הלכה למעשה יצור כלאיים בין . כלומר, להסדר הסכם קיבוצי לחוזה קיבוצי בין אם הסדר דו צדדי ובין הסדר חד צדדי, יש מאפיינים של הסכם קיבוצי ויש לו מאפיינים חוזיים הן במישור החוזה הקיים בין הצדדים הישירים ליחסי העבודה הקיבוציים והן במישור תחולתו על העובדים. עניין (להלן: 30.12.2008 , מנחם צברי- מדינת ישראל - משרד החינוך 2804/06 ) ; עב (י-ם עניין שירותי בריאות כללית 50 .)צברי עניין אולמות (להלן: 7.1.07 הסתדרות העובדים הלאומית - הממונה הראשי על יחסי העבודה, 11/06 ) עב' (ארצי 51 )השמחה 37 ; סעיף 27.11.2016 , הסתדרות העובדים הלאומית - הסתדרות העובדים הכללית החדשה ‏ 62655-11-14 ) סבא (ארצי 52 לפסק הדין; 20.11.2002 , ארגון הכבאים המקצועיים בישראל נ' איגוד ערים אזור חיפה שרותי כבאות ‏ ‏ 26/99 ) סק (ארצי 53

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=