כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

78 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים קיבוצי לפי חוק הסכמים קיבוציים. בהתאם, בית הדין האזורי לעבודה ובית הדין הארצי בערכאת הערעור דחו בעניין את טענת העובדים לפיה הסדר נופך קיבוצי בגוף המהווה "שירות ציבורי" א לחוק יישוב סכסוכי 37 על פי סעיף , הינו 1957 , תשי"ז – 1957 עבודה, תשי"ז – בגדר "הסכם קיבוצי" לפי הגדרתו בחוק הסכמים קיבוציים. וחשובים לענייננו :56 דבריה של השופטת גליקסמן הוא 1978 "בהתייחס לטענה כי הסכם בגדר "הסכם קיבוצי" נוכח היותו הסדר א 37 קיבוצי בשירות ציבורי על פי סעיף לחוק יישוב סכסוכי עבודה: בהתאם א לחוק יישוב סכסוכי עבודה 37 לסעיף "לעניין פרק ההגדרות המפורטות בו הן , דהיינו לעניין הפרק הרביעי לחוק זה" יישוב סכסוכי עבודה בלבד, ואין בהן כדי מעמד של "הסכם 1978 להקנות להסכם קיבוצי" לעניין חוקים אחרים, ובמיוחד לא לעניין חוק הסכמים קיבוציים" ז. אין בהתייחסות הצדדים להסדר הקיבוצי כאל הסכם קיבוצי כדי להפוך את ההסדר להסכם קיבוצי בית הדין האזורי לעבודה ובית הדין הארצי בערכאת הערעור שללו טענה לפיה יש להעניק נופך נוספת בעניין להסדר קיבוצי מעמד של הסכם קיבוצי משהמעסיק התייחס אל ההסדר הקיבוצי כהסכם קיבוצי ולא יידע את העובדים כי מדובר בהסדר ולא בהסכם קיבוצי. :57 וכדבריו של השופט איטח "התובעים מבססים את מעמדו של הסכם כהסכם קיבוצי באמצעות טענה 1978 נוספת ולפיה האוניברסיטה התייחסה כאל הסכם קיבוצי ולא 1978 להסכם הודיעה להם כי מדובר בהסדר קיבוצי. טענה זו אין לקבל: ראשית, לא הוכח היתה כאל 1978 כי ההתייחסות להסכם הסכם קיבוצי דווקא; שנית וזה העיקר – אין בכך כדי להפוך הסכם שאינו הסכם קיבוצי להסכם קיבוצי." לפסק דינה של 37 , סעיף 14.11.2016 , ניתן ביוםאהרון נופך ז"ל - אוניברסיטת בר אילן ‏ ‏ 19590-07-14 ) עע (ארצי 56 פסק הדין - (להלן: 27.5.2014 , אהרון נופך ז"ל - אוניברסיטת בר אילן 11375/07 ) השופטת גליקסמן; וראו: תעא (ת"א לפסק דינו של השופט איטח 23 ), סעיף האזורי בעניין נופך ); כן ראו את 1973( 42 , פד"ע ח' מדינת ישראל - וילהלם רוזנבלט 7-2/ דב"ע (ארצי) לג פסק הדין האזורי בעניין נופך 57 עניין ); להלן: 1973( 85 ' פד"ע ה אוניברסיטת תל אביב - ארגון הסגל האקדמי באוניברסיטת תל אביב, 4-7/ דב"ע (ארצי) לג לפסק דינו של השופט איטח 23 , סעיף ניין נופךעאוניברסיטת תל אביב;

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=