כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

75 על עובדי ההוראה כמעמד שהינו כבד משקל, מעבר למעמד חוזי וקבע כי, מעמדן דומה למעמדו של "דין", של חקיקת מגן, בדומה להסכם קיבוצי. עמד 48 רוזנברג על כך הנשיא פליטמן בעניין בציינו: "דומה, שאומנם מבחינת משפט העבודה הקיבוצי יש לסווג את תקנון שירות עובדי ההוראה כהסדר קיבוצי, אולם מבחינת היחס בין עובד ההוראה וממוניו במשרד החינוך אפשר שמדובר בהוראות נורמטיביות שיש לסווגן כ'דין'". יכולות להיות נסיבות, אם כי אלה מצבים לא נפוצים לרוב בהסדרים קיבוציים, בהן ההסדר הקיבוצי החד צדדי אינו פרי משא ומתן בין המעסיק לנציגות העובדים; ההסדר רק כונן וגובש על ידי המעסיק והוא טרם החל בהחלתו או שרק החל לאכפו. בנסיבות כאלה, כאשר עוד לא ידוע אם היה קיבול בהתנהגות מטעם העובדים אם לאו, ועדיין לא קיים נוהג, הסדר חד צדדי כזה עדיין לא התגבש לכלל חוזה, אולם אין הוא נעדר תוקף. הסדר חד צדדי כזה הינו בגדר פעולה משפטית מחוץ לדיני החוזים "הנוגעת בזכויות ובאינטרסים של בני־ אשר עקרון תום הלב 49 אדם מסוימים" (ב) לחוק החוזים. 61 חל עליו מכח סעיף ובכל הנוגע להוראות הנורמטיביות בהסדר הקיבוצי המהוות חלק מחוזה העבודה האישי של העובדים חלות גם לחוק החוזים 39 חלות הוראות סעיף בנוגע ליישום הוראות החוזה, בין המעסיק לעובדים. ח . הסדר קיבוצי –מעמדו המחייב לאור מאפייניו הקיבוציים ובהיותו יצור כלאיים בין הסכם קיבוצי לחוזה הסדר קיבוצי הינו יציר רוחו של ההסכם הקיבוצי. יש לו מאפיינים של נורמה קיבוצית בדומה להסכם קיבוצי. באופן דומה להסכם הקיבוצי, גם ההסדר ומלמד "קיבוצי" הקיבוצי מורכב מהמונח על כוונת הצדדים להחיל את ההוראות על הצדדים ליחסי עבודה ועל קבוצת עובדים, מבלי שלעובד כפרט יש השפעה הוראות .ישירה על תוכנה של הנורמה ההסדר הקיבוצי ובוודאי ההוראות הנורמטיביות שבו, חלות על כלל העובדים ולא רק על הצדדים הישירים להסדר הקיבוצי. כפועל יוצא, לאור מעמדו של הסדר קיבוצי כיום כנורמה אכיפה במשפט, ציינה סגנית הנשיא שירותי בריאות אלישבע ברק בעניין , בהתייחסה להסדר הקיבוצי כי כללית הינו במהותו: "קובע נורמות החלות ביחסי עבודה לא רק בין הצדדים לו, אלא גם על העובדים. .50"ככזה יש בו אלמנט הדומה לחוק 14.9.2014 , יצחק רוזנברג נ' משרד החינוך ‏ ‏ 35058-05-12 ) עע (ארצי 48 62 ,41 גואלטירו פרוקצ׳יה, קווים לתורת תום הלב, עיוני משפט י"ג, התשמ"ח, 49 המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=