כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

74 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים קיבוציים; והוראות שניתנו על-ידי נציבות שירות המדינה, כגוף המייצג את המעביד, הן במהותן "הוראות 40 הלוא היא המדינה" מינהליות, שקבע נציב שירות המדינה על פי 41 התפקידים המוטלים עליו". בית הדין הארצי חזר ופסק כי מעמדו של התקשי"ר הוא כמעמד של הסדר קיבוצי והוראות בתקשי"ר שעניינן 42 חד צדדי תנאי עבודה הן הוראות מחייבות המהוות תנאים בחוזה העבודה של כל עובד ועובד וזאת בין אם מקורן 43 שהתקשי"ר חל עליו של ההוראות בהוראות של הסכמים קיבוציים שנקלטו לתקשי"ר או בהנחיות .44 מנהליות והוראות שהינן חד צדדיות בכל הנוגע למעמדן של הוראות התקשי"ר :45 ונפקותן הוסיף והבהיר בית הדין "מכלול הוראות התקשי"ר משקף את תנאי השירות והשכר של עובדי המדינה לתפקידיהם ולדירוגם ומהווה אגד של זכויות וחובות ביחסי העבודה החוזיים שבין עובדי המדינה למעסיקתם" תקנון שירות עובדי הוראה וגם חוקת גם העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות 46 מהווים הסדרים קיבוציים חד צדדיים אשר כוננו לפני זמן רב. תקנון שירות עובדי הוראה הינו הסדר קיבוצי לתקופה בלתי מוגבלת, המתייחס לתנאי עבודתם וזכויותיהם של המורים.. עם זאת, למשל, כל ההוראות הנוגעות לתנאי עבודתם של עובדי ההוראה בכל הנוגע למועדי החופשות ומכסת ימי ההוראה התקבלו בהסכמה עם ארגוני המורים. ואולם אף אם נתייחס אל תקנון שירות עובדי ההוראה כהסדר שהינו בעקרו הסדר חד צדדי, בית הדין התייחס למעמדן המחייב של הוראות הקבועות בו החלות על כלל עובדי ההוראה, כהוראות מחייבות המהוות חלק מחוזה עבודתם של עובדי ההוראה. השופטת וירט ליבנה (כתוארה אז) כי ככל 47 גרינברג הבהירה בעניין שמדובר בחוזרי מנכ"ל ונהלים אשר עוגנו בתקנון שירות עובדי הוראה מדובר בהוראות המהוות חלק מחוזה העבודה האישי: "שהמדובר בהוראה שמקורה בנהלים וחוזרים שהם הסדר חד צדדי, ההופך לחלק מחוזה העבודה (ר' לעניין זה יהושוע מילפלדר נ' בית 239/83 בג"צ ".)210 )2 הדין הארצי לעבודה פ"ד מא ( בנוסף, בית הדין התייחס למעמדן של ההוראות בהסדר הקיבוצי החלות נחמן אורון 105/05 לפסק הדין; עע 11 ), סעיף עניין בר- נר (להלן: 13.11.2008 , גילה בר-נר נ' נציב שירות המדינה 239/07 ) עע (ארצי 40 .])עניין נחמן אורון (להלן: 14.5.06 - מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל, ניתן ביום ;147 ,139 )1 , פ"ד מט(אריה צוקר נ' עירית תל אביב 1086/94 לפסק הדין; בג"ץ 11 , סעיף עניין בר-נר 41 )1 , פד"ע יב(הסתדרות עובדי המדינה, מועצת פועלי נצרת-עלית נ' מדינת ישראל (ארצי) 2-4/ דיון שם 42 , פד"י, כרך בן ציון נוריאלי נגד מדינת ישראל -376/67 ; וראו: בג"צ 50 פד"ע ד' עמ' פחימה מימון - מדינת ישראל 9-12/ דב"ע לב 43 11.12.2008 , יעקב פרס נ' מדינת ישראל 267/07 ) .; עע (ארצי 693 ,689 ' ), ע 1 כא( 351 ,345 , הפרקליט כד, עמ' אליאסוף, "התקשי"ר – הסכם עבודה?" יצחק 44 עניין נחמן דורון 45 ;)22.2.81( 182 , פד"ע יבהסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל -"לאוביט" שירות ביטוח בע"מ 4-11 / דיון שם 46 .)15.3.81( 182 , פד"ע יבהסתדרות עובדי המדינה נ' מדינת ישראל 2-4/ דיון שם ;1.7.2002 , מדינת ישראל - משרד החינוך, התרבות והספורט - תמר הלפמן גרינברג 1837/00 עב 47

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=