כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

72 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים גם בבחינת מהות ההסדר הקיבוצי הדו צדדי בהיבט החוקתי. היותו של ההסדר הדו צדדי הקיבוצי פרי הנובע מהאוטונומיה של הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים; והיותו מימוש הזכות למשא ומתן קיבוצי הנגזרת ומהווה זכות בת של 36 מהזכות להתארגנות אף בהיבט זה, ראוי 37 הזכות לכבוד האדם. ליתן תוקף להסדר הקיבוצי הדו צדדי. ד. מעמדו המחייב של ההסדר הקיבוצי החד צדדי מכח עקרון תום הלב מעלה כי שירותי בריאותעיון מעמיק בעניין בית הדין בהלכה זו התייחס למעמדו החוזי ן המחייב של הסדר קיבוצי בנסיבות בה . אולם 38 מדוברבהסדרקיבוצי דו צדדי בלבד הלכת שירותי בריאות והנחות לשיטתנו, המוצא שביסודה בדבר מעמדו המחייב של ההסדר הקיבוצי ותוקפן המחייב של הוראותיו ראויות לחול, בהתאמה הנדרשת, ונבאר. גם על הסדר קיבוצי חד צדדי. ככל שמדובר בהסדר קיבוצי חד צדדי והצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים – ועד העובדים וארגון העובדים נוהגים על פיו, אזי הוראות ההסדר הקיבוצי והזכויות והחובות הנובעות מהן הופכות להיות תנאי עבודה מוסכמים על שני הצדדים וכפועל יוצא הופכות להיות לחלק מחוזה העבודה האישי של כל עובד ועובד. על האפשרות להכרה בהסדר הקיבוצי החד צדדי כהסדר שהינו, הלכה למעשה, קיבוצי דו צדדי, עמדה המלומדת רות בן ישראל בספרה ודבריה נכונים, בהתאמה הנדרשת לשינוי העיתים ולעקרון תום הלב. ואלה :39 דבריה "ההתייחסות להסדר הקיבוצי החד-צדדי ככזה אינה נקייה אף היא מספיקות. אפשר אולי לומר כי בכל מקרה שבו מדובר לכאורה בהסדר קיבוצי חד צדדי יש לנו בפועל הסדר קיבוצי דו- צדדי. זאת :מהנימוקים האלה הנימוק הראשון מעוגן בתפיסה, שההסדר הקיבוצי החד צדדי הוא ביטוי חיצוני והצהרתי למשא ומתן שהתנהל קודם בין נציגות העובדים למעביד ולסיכום שהושג ביניהם. מכאן, שהסדר קיבוצי חד צדדי זה הוא בעצם פרי משא ומתן בין שני צדדים. ... הנימוק השני, המחזק גישה זו, נסמך על הדעה כי הקבוע בהסדר החד-צדדי הוא הצעה מזכה של המעביד, המעידה על גמירות דעתו של המעביד להתקשר עם נציגות העובדים והתנהגות העובדים על פי הוראות אלה היא קיבול ההצעה. שכן, (א) לחוק החוזים, הקיבול 6 בהתאם לסעיף יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת. נימוק שלישי יונק מההלכה הקובעת כי הוראות, שבתחילת דרכן הן לא מחייבות, עשויות ברבות הימים ליהפך להוראות ;28.4.2011 , אוניברסיטת בר אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה 1181/03 בג"ץ 36 2014 , תשע"ד - 857 ' , עמ אהרן ברק, כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה, כרך ב 37 ,הסתדרות הפקידים – עובדי המנהל והשירותים – עיריית עכו 18/04 ,17/04 )' וראו לעניין זה דבריה של השופטת איטה קציר סק (חי 38 לפסק הדין; 11.2 , פסקה 29.9.2005 1327-1328 , רות בן ישראל 39

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=