כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

71 בהסכמים שאינם רשומים כדין כהסכמים קיבוציים הסכם ג'נטלמני בלבד. התכלית היתה חשובה לזמנה. משזו התבססה אין היום בסיס לכך שהסכם מקומי בין ועד עובדים להנהלה מקומי לא יחשב להסכם תקף. ההסכם, ככל הסכם, נכרת לאחר משא ומתן וויתורים הדדיים. הסכמים יש לכבד במשפט העבודה כפי שיש לכבדם במשפט האזרחי כולו". מדבריה אלה של השופטת ברק בעניין נגזרות שתי נקודות שירותי בריאות כללית מוצא: הנחת המוצא הראשונה: הוראותיו של ההסדר הקיבוצי הדו – צדדי הינן בנות תוקף אלא אם הן נוגדות את עקרון תום הלב ותקנת הציבור. הנחת המוצא השנייה: מעמדו של ההסדר הקיבוצי הדו צדדי אינו נחות יותר ובעל קיום מוגבל. ההסדר הקיבוצי עומד על רגליו הוא כנורמה אכיפה ומחייבת לצידו של ההסכם הקיבוצי. שירותי בריאות נורמות אלה שנקבעו בעניין מכח יישומו של עקרון תום הלב כללית על ההסדר הקיבוצי והצורך להתאים את המשפט למציאות החיים ביחסי העבודה הקיבוציים במקומות העבודה, הינן נורמות כלליות חדשות ביחסי העבודה הקיבוציים ומהוות פיתוח נוסףשל המשפט, קרי, חקיקה 32 שיפוטית. על מדו המחייב של ההסדר הקיבוצי עמדה סגנית הנשיא גם בעניין הממונה על יחסי :33 העבודה "יש לציין באמרת אגב שגם אם הסכם לא נרשם, היינו, הוא הסדר קיבוצי, הוא מחייב עם חתימתו." ההלכה שנקבעה בעניין שירותי בריאות . וכפי 34 תקוה קורן כללית אושררה בעניין שציינה השופטת (כתוארה אז) וירט ליבנה: "אשר על כן, אין אנו מקבלים את קביעתו של בית הדין האזורי, לפיה ההסדר הקיבוצי אינו אכיף בענייננו. ראינו לעיל, כי גם להסדר קיבוצי יש לתת תוקף משפטי ויש לכבדו, תוך מתן משקל לעובדה שביחסי עבודה קיימת חשיבות יתר להתנהגות בתום לב. בנסיבות העניין, מדובר בהסכם שנחתם לפני שנים רבות ולא נטען כי אין נוהגים על פיו." ואף בתי הדין האזוריים מאמצים הלכה זו .35 ומפנים אליה פסיקה זו יצרה נורמות כלליות חדשות ביחסי העבודה הקיבוציים והתאימה את המשפט למציאות החיים. ועל כן פסיקה זו מהווה חקיקה שיפוטית. נוסיף כי תימוכין נוספים להנחות המוצא קיימים שירותי בריאותהללו ביסוד הלכת המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך ,הרן ברק, מהות האקטיביזם השיפוטי, על השקפת – עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי על החקיקה השיפוטית ראו: א 32 ,33 (להלן: ברק, חקיקה שיפוטית), בעמ' 25 , עמ' אהרן ברק, חקיקה שיפוטית ;481 ,475 ,)3 עיוני משפט יז( 7.1.2007 , הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל נ' מדינת ישראל הממונה על יחסי העבודה 11/06 ) עב (ארצי 33 7.10.2007 , תקוה קורן נ' בית חולים אלי"ן 779/06 ) עע (ארצי 34 – בפסק דינה של השופטת הראשית (כתוארה אז) 16.4.2007 , רבקה יניפיליז – שירותי בריאות כללית 2603/03 ,2602/03 )' עב' (חי 35 ורד שפר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=