כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

65 הסדרים קיבוציים כהסכמים שאכיפותם נובעת מקיום סנקציות חברתיות ולאו דווקא משפטיות. סנקציות אלה נובעות מכך שצדדים להסדרים הקיבוציים הם בדרך כלל 'שחקנים חוזרים', היודעים שאי כיבוד ההסכם מצידם עלול לגרום להם פגיעה חמורה יותר בעתיד, על ידי הצד השני להסכם". גישת התנאי מכללא ויישומה בכל הנוגע להכרה המוגבלת בתוקפן של הוראות ההסדר קיבוצי הוראות ההסדר הקיבוצי הוכרו בפסיקה עד לפני זמן לא רב, כתניות מכללא בהסכם 13 העבודה האישי של כל עובד ועובד. ונקדים מספר מילים על דוקטרינה זו להלן. תורת התנאי מכללא תכליתה מילוי חסר תנאי מכללא היפוטתי לפי הדין 14 בחוזה. האנגלי אשרהופעלגםבפסיקההישראלית, הינו "תנאי המשקף את הכוונה המשותפת המשוערכת של הצדדים בעת כריתת החוזה, אילו תשומת הלב של הצדדים היתה מוסבת לקיומה של הבעיה שביחס אליה מתעוררת שאלת הוספתו של התנאי .15 מכללא" לפי דיני החוזים האנגליים בכדי לקבוע תנאי מכללא המעוגן בחוזה חייבים להתקיים מספר תנאים מצטברים. הראשון, "ודאות ברמה גבוהה" כי התנאי משקף את בחירתם וכוונתם המשוערת של הצדדים לחוזה באופן שאם היו נשאלים על כך על ידי אדם זר במעמד כריתת החוזה הצדדים היו רואים כמובן מאליו כי התנאי נכלל בחוזה וכי לא ניתן לחשוב אחרת. זהו מבחן המכונה בדין האנגלי כ"מבחן הטרדן המתערב" )officious bystander).16 התנאי השני הינו מבחן היעילות העסקית ) כלומר, הכרחיות business efficacy( התנאי מכללא. לפי מבחן זה, על התנאי 17 מכללא להיות תנאי חיוני ועיקרי לחוזה. ודוק. תנאי מכללא ייקרא אל תוך החוזה "רק אם בלעדיו יקבל החוזה מובן אבסורדי, יאבד את הגיונו העסקי או לא יוכל להיות 18 מופעל". ויש המרחיבים ההכרה בתנאי מכללא 19 מטעמי סבירות. "בשם ההגינות והמוסר הוכנסו לחוזה [העבודה] על ידי המשפט המקובל תניות ונעשה שימוש בדוקטרינה זו גם 20 מכללא". בנוגע לבחינת תוקפן של הוראות בהסדר הקיבוצי. על נפקותה של דוקטרינת התנאי מכללא עמדה המלומדת רות בן ישראל בציינה: המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך ,הסתדרות העובדים הכללית החדשה- הסתדרות הפקידים עובדי המינהל והשירותים– עיריית תל אביב יפו 1008/04 עסק 13 , פד"ע ראובן ושמעון - מדינת ישראל 7-3/ דב"ע לה (להלן: עניין ורגוס) ; 1.9.93 , ישראל רוזן - ורגוס בע"מ 3 -140 ; דב"ע נג/ 21.11.2004 קרן קימת לישראל - 26-2/ ; דב"ע לז 176 ,169 , פד"ע יב ההסתדרות הכללית - "לאוביט" שירות ביטוח בע"מ 11-4/ ; דב"ע שם 141 ,120 ז', בפסק דינה של השופטת 14.10.2009 , יהודה פרידלנדר- אוניברסיטת בר-אילן פרופ' 6933/02 ) ; עב (ת"א 107 ,102 , פד"ע ט' מחטבי סלמן )עניין פרידלנדרנטע רות (להלן: .398 ' ), עמשלו (להלן: גבריאלה שלו, דיני חוזים 14 דניאל פרידמן, השפעת גירושיו של המבוטח ונישואיו מחדש ;371 ) עמ' פרידמן כהן (להלן: 20 , פרק דניאל פרידמן ונילי כהן, חוזים 15 .471 ,413 ,1978 , עיוני משפט ועל זכויות מכח פוליסת ביטוח חיים ,שלו ;173 ), עמ' ברק, פרשנות החוזה) (להלן" 2001 , נבו הוצאה לאור ( אהרון ברק, פרשנות במשפט – כרך רביעי- פרשנות החוזה 16 371-372 ' , עמפרידמן כהן ;397 עמ' .399 ; שלו, עמ' 172 , עמ' ברק, פרשנות החוזה 17 372 ; פרידמן כהן, עמ' 397 , עמ' שלו 18 372 , עמ' פרידמן כהן ;173 , עמ' ברק, פרשנות החוזה 19 .501 ,499 , ספר ברנזון, עמ' אלישבע ברק, תום לב במשפט העבודה 20

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=