כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

64 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים צדדיים, כלומר, מסמכים קיבוציים מחייבי שהתגבשו בעקבות משא ומתן שהתקיים במישרין בין ועדי עובדים או ארגוני עובדים למעסיקים. "ההסדר הקיבוצי הוא תופעה מקובלת ביחסי השימוש בהסדר הקיבוצי הופך 11 העבודה" ליותר ויותר תדיר עם התחזקות מעמדו, כפי שיפורט להלן. . מעמדו שלההסדר הקיבוצי 2 - הגישות הקודמות בפסיקה א. הגישה לפיה ההסדר הינו במהותו הסכם ג'נטלמני לא מחייב ההסדר הקיבוצי נחשב בעבר כמסמך לא מחייב, אשר אינו מהווה חוזה ואינו נאכף מהבחינה המשפטית. המסמך נחשב מכח יחסי אכיף מהבחינה החברתית העבודה הקיבוציים הממושכים בין הצדדים וההסכמות אליהן הגיעו הצדדים הישירים להסדר הקיבוצי. זאת, מתוך ההכרה לפיה אי כיבוד ההסכם יגרום לפגיעה ביחסי העבודה הקיבוציים בעתיד. עמדה על כך המלומדת בדבריה אלה: 12 גבריאלה שלו "ההסדר הקיבוצי – בדומה להסכם שבכבוד - נחשב כבלתי אכיף ולא כחוזה מחייב. מאפיין מרכזי של הסכמים שבכבוד, שהופיע גם בהקשר של הסדרים קיבוציים, הוא העובדה שהסכמים כאלה – הסכמים שבכבוד – נשענים על סנקציה חברתית וכבוד הדדי של הצדדים למילותיהם ולצד השני להסכם. .... בעבר ראו אפוא הסדרים קיבוציים כמחייבים ליצור חיובים אך לא במשמעותם המשפטית, אלא חיובים שבכבוד, ולכן ראו 514-515 ' ), עמבן ישראל, הסדרים קיבוציים (להלן: 457 , עמ' 1987 – , עיוני משפט יב, התשמ"ז רות בן ישראל, הסדרים קיבוציים 11 .35-37 ,3 ) תשס"ב, עמ' 1 , משפטים לב( גבריאלה שלו, הסכמים ג'נטלמניים 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=