כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

66 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים "ישום דוקטרינת התנאי מכללא אינו מחייב להוכיח, כי כל הוראה והוראה בהסדר הקיבוצי נעשית תנאי מכללא בחוזה העבודה האישי אלא רואים כתנאי מכללא בחוזה העבודה האישי של כל עובד המועסק באותו מקום עבודה את מכלול התנאים האישיים המוסדרים בהסדר .הקיבוצי" ונבהיר. בכדי שתאוריית ה"תנאי מכללא", מכוחה נקלטת הוראה שבהסדר הקיבוצי אל תוך חוזה העבודה האישי, תהא ישימה, נדרשות ודאות וסופיות באשר לתוכן ההוראהשל ההסדר הקיבוצי וצריך להראות כי הוראות אלה יושמו בפועל כבר בסמוך למועד עריכת ההסדר. בכך מתקיימים הן מבחן הטרדן המתערב והן מבחן היעילות העסקית. בנסיבות בהן המעסיק לא נתן הסכמתו לנוסח הסופי של ההסדר, ההסדר הקיבוצי לא בוצע מלכתחילה וההודעה על ביטולו ניתנה תוך זמן קצר וסביר מיום חתימתו, לא תחול דוקטרינת התנאי מכללא ולהוראות ההסדר הקיבוצי אין תוקף חוזי והן לא תהפוכנה לחלק מחוזה העבודה האישי של .21 העובד כך , לגבי התקשי"ר שהינו הסדר קיבוצי חד צדדי "ראתה ההלכה הפסוקה בהוראותיו תנאי מכללא בחוזי העבודה האינדיבידואליים של המועסקים בשירות 22 המדינה". כך, גם לגבי תקנון שירות עובדי הוראה, 23 אף הוא הסדר קיבוצי חד צדדי, נקבע כי "ההוראות שבתקנון הינן בגדר "תנאים מכללא" בחוזה העבודה האישי של עובד ההוראה". . הגישה השלטת היום 3 בפסיקה – ההכרה במעמדו המחייב של ההסדר הקיבוצי א. המעבר מדוקטרינת התנאי מכללא לעקרון תום הלב ככלל, מאז חקיקת חוק החוזים, אין עוד 24 צורך בשימוש בדוקטרינת התנאי מכללא; והליך מילוי החסר בחוזה נעשה בעיקרו על ידי עקרון תום הלב ועל ידי הוראות פרשנות לחוק 26 ו- 25 החוזה הקבועים בסעיפים עמד על כך הנשיא ברק בעניין 25 החוזים. :26 אפרופים "עם חקיקתו של חוק החוזים (חלק כללי), שוב אין צורך ואין מקום לקונסטרוקציה -29 ; עניין ספקטור; דב"ע מד/ 7 , פד"ע כ תעשיות אלקטרוכמיות (פרוטארום) בע"מ נ' שלום זל ואח' 121-3/ ; דב"ע מז עניין ורגוס 21 1351 , כרך ג', עמ' דיני עבודה בן ישראל, ;458 ,450 שפילמן נ' מגן דוד אדום, פד"ע טז גינגולד נ. בי הדין הארצי 654/78 ; בג"ץ 352 )1 , פד ס"ג(ההסתדרות הרפואית בישראל נ. היועץ המשפטי לממשלה 9198/02 בג"ץ 22 ,745 )4 , פ"ד מ"ג(ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נ. בית הדין הארצי לעבודה 826/89 ;; בג"ץ 649 )2 , פ"ד לה(לעבודה ;): עניין לשכת עורכי הדין (להלן 7.10.2008 , לשכת עורכי הדין בישראל נ. נציבות שירות המדינה 1800/07 ; בג"ץ 748 עירית (ארצי) 125-3/ דיון מב ;5.7.2004 , ‏ בלאיש גילה - מדינת ישראל - משרד החינוך‏ ‏ 1884/04 ; וראו גם: בשא (ב"ש) עניין משיח 23 ;31/08/2005 , רוחמה ממן - מדינת ישראל משרד החינוך והתרבות 1312/03 ) עב (ב"ש ;176 )1 , פ''ד יד(תל-אביב-יפו - ירוחם תבור .400 שלו, עמ' 24 . והמלומדת שלו אף גורסת כי תורת התנאי מכללא אף סותרת את דין החוזים הישראלי ואינה דרושה במסגרתו. לדעה 398 ' שלו, עמ 25 שונה ראו פרידמן כהן, עמ' ;325 , עמ' 265 )2 , פ"ד מט(מדינת ישראל נ' אפרופים 4628/93 ע"א 26

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=