כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

62 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים ב. ומהי אותה נורמה המכונה "הסדר קיבוצי"? הגדיר בית הדין את ההסדר טרר בעניין קיבוצי על דרך השלילה, לפיה ההסדר הקיבוצי הינו כל מה שאינו עולה לכדי הסכם קיבוצי וכפי שציין: "הוא [הסדר הקיבוצי- א.ה.] כשלעצמו אינו אומר דבר, ואינו יוצר יש מאין 'מוסד משפטי' חדש, והמשותף היחיד לכל אשר מיוצג על ידי 'הסדר קיבוצי' הוא אי היותו 'הסכם קיבוצי'" ניתנה הגדרה דומה לפיה 7 מאוטנר בעניין כל הסדר קיבוצי אינו הסכם קיבוצי: "אם ניתן למצוא מכנה משותף לכל אשר מיוצג על-ידי 'הסדר קולקטיבי', הרי זה אי-היותו 'הסכם קיבוצי' ". התייחס בית הדין להגדרה 8 ורגוס בעניין שיורית של המונח: "לא תמצא בחוק או בפסיקה הגדרה של המושג 'הסדר קיבוצי'. המושג 'הסדר קיבוצי' כשלעצמו אינו אומר דבר, והוא חידוש לשוני של הפסיקה, שאומץ לאחר מכן בחקיקה, ואינו אלא פתרון ]). למונח 1[59-3/ ל'שעת דחק' (דב"ע מד שני מרכיבים: 'הסדר', ו'קיבוצי'. 'הסדר' - להבדיל מ'הסכם' והמונח 'קיבוצי' - להבדיל מאינדיבידואלי. ניתן להתייחס להסדר קיבוצי כאל 'מושג על', דהיינו 'כלשיטה (ולאו דווקא חוזית), במסגרתה נקבעיםתנאי עבודהשלציבור עובדים בדרך קיבוצית ונורמטיבית, מבלי שלפרט תהיה השפעה ישירה על תוכנה של הנורמה', או כאל 'הגדרה שיורית', קרי 'שיטה (ולאו דווקא חוזית), שבמסגרתה נקבעים תנאי העבודה של ציבור עובדים בדרך קיבוצית נורמטיבית, בתנאי שאיננה עולה כדי 'הסכם קיבוצי'". והשופטת גליקסמן התייחסה לכך שהסכם שאינו ממלא אחר התנאים הנדרשים להסכם :9 קיבוצי יכול להוות הסדר קיבוצי "כפועל יוצא מהמעמד שהקנה המחוקק להסכם הקיבוצי, קמה החשיבות לוודא כי אכן מתקיימים כל התנאים המפורטים לעיל והופכים הסכם בין שני צדדים ל"הסכם קיבוצי". הסכם שאינו ממלא אחר כל התנאים – לא יוכר כהסכםקיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, אם כי ניתן להקנות לו מעמד אחר (דוגמת הסדר קיבוצי)." ציינה כי: 10 והמלומדת רות בן ישראל "אפשר לומר כי הסדר קיבוצי הוא קביעה קיבוצית ונורמטיבית של תנאי עבודה של עובדים שהיתה אמורה להיעשות על ,הרן ברק, מהות האקטיביזם השיפוטי, על השקפת – עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי על החקיקה השיפוטית ראו: א 6 ,33 (להלן: ברק, חקיקה שיפוטית), בעמ' 25 , עמ' אהרן ברק, חקיקה שיפוטית ;481 ,475 ,)3 עיוני משפט יז( ; 450 )1 , פ''ד טז(שאול שפילמן - מגן דוד אדום 29-2/ ; וראו: דב"ע מד 32 , פד"ע טז משה מאוטנר ואח' - מדינת ישראל 59-3/ דב"ע מד 7 )עניין אוניברסיטת חיפה (להלן: 26.8.2016 , ‏ארגון הסגל האקדמי הזוטר נ' אוניברסיטת חיפה‏ 13609-12-14 )' וראו: סק (חי ארגון הסגל האקדמי הזוטר - אוניברסיטת ‏ ‏ 13609-12-14 )' וראו: סק (חי ;292 פד"ע כו ישראל רוזן נ- ורגוס בע"מ 140-3/ דב"ע נג 8 בתיה מילר - הסתדרות הכללית 3931/03 ) בשא (ת"א ;2.9.2008 מור חוה – פלסתין פוסט בע"מ, 1392/06 ) עב (י-ם ;25.8.2016 , חיפה ; עניין אלטורס קרית מוצקין; עניין אוניברסיטת חיפה 470 עמ' רות בן ישראל, הסדרים קיבוציים, ;14.9.2003 , החדשה 27.11.2016 , הסתדרות העובדים הלאומית - הסתדרות העובדים הכללית החדשה 62655-11-14 ) סבא (ארצי 9 .1325 , כרך ג', עמ רות בן ישראל 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=