כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

57 על הקשר שבין המעסיקים לקופות הגמל לחוזר זה, לפי העניין". החוזר מבחין 7 עד בין הליך צירוף של עמית לקרן פנסיה ברירת מחדל לבין הליך צירוף של עמית לקרן פנסיה שנבחרה על ידו; בין הליך צירוף של עמית שהוא עובד חדש לקרן ברירת מחדל לבין צירוף עמיתשאינו עובד חדש לקרן ברירת מחדל, וכן בין הליך צירופו של עובד לקרן פנסיה שנבחרה על החודשים הקודמים 12 ידו, במקרה בו ב- למועד ההצטרפות היה העובד עמית באותה קרן, לבין עובד אחר אשר בעת חודשים רצופים בהם 12 ההצטרפות חלפו לא היה עמית באותה קרן. כך, צירוף עמית שהינו עובד חדש לקרן פנסיה שהינה קרן ברירת מחדל (בין אם נבחרה על ידי הממונה ובין אם נבחרה על ידי המעסיק כאמור), אינו מחייב במילוי טופסהצטרפותעל ידי העובד, כךשמדובר בהליך שיכול להתבצע על ידי המעסיק. בשונה מכך, צירוף עמית לקרן פנסיה שאינה קרן ברירת מחדל, יעשה רק לאחר מילוי טופס הצטרפות (בנוסח הקבוע בחוזר) על ידי העמית, וכן, במקרים המתאימים, העברת מסמכים נוספים ובכלל זה הצהרת בריאות, קרי מדובר בהליך המתבצע על ידי העובד, כאשר המעסיק רק משלים את יישומו בביצוע ההפקדה. אם מדובר בקרן בה היה העובד עמית החודשים קודם למועד ההצטרפות 12 בבמסגרת המעסיק, לא יידרש העובד למלא טפסי הצטרפות לקרן. עם השלמת הליך ההצטרפות לקרן שאינה קרן ברירת מחדל, חייבת חברה מנהלת לשלוח למעסיק הודעה בנוסח הקבוע בחוזר (אלא אם כבר הופקדו על ידי המעסיק כספים בגין העובד לקרן הפנסיה), המבקשת ליידע את המעסיק אודות בחירת העובד להצטרף לקרן הפנסיה ובדבר אפשרותו לשלוח התחייבות להעברת כספים בגין העובד (נספח ו' לחוזר ההצטרפות) ומעסיק המקבל הוראה כאמור, יפעל בהתאם לה, לא יאוחר מהחודש העוקב למועד בו קיבל את ההודעה. אמור איפוא – עובד אשר מבקש לממש, באופן אקטיבי, את זכות הבחירה שלו ולהצטרף לקרן פנסיה שאינה קרן ברירת מחדל או לחדש מעמדו כעמית בקרן כאמור, נדרש, לצורך השלמת הצטרפותו, למלא טופס הצטרפות לקרן הפנסיה ולהעבירפרטים ונתוניםשנדרשיםעל ידה. בכל מקרה אחר, דהיינו – עובד שהוא כבר עמית בקרן הפנסיה שעובר למקום עבודה חדש ומבקש שההפקדות של המעסיק החדש יבוצעו לקרן הפנסיה הקיימת

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=