כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

56 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים חופש הבחירה של העובד בהסדר הפנסיוני הרצוי לו מעוגן, החל משנת (א)לחוקהפיקוח 20 , בהוראותסעיף 2005 על שירותים פיננסיים (קופות גמל), ("חוק קופות גמל") והוא 2005 תשס"ה- זוכה למעמד של "עקרון יסוד" במשפט העבודה והכל גם בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה ובג"ץ. בהתאם להוראות חוק קופות גמל, רק עובד שלא מימש את זכות הבחירה האקטיבית המוקנית לו, יהיה רשאי מעסיקו להפקיד בגינו תשלומים להסדר פנסיוני במסגרת "ברירת מחדל". , היה רשאי כל מעסיק 2016 עד שנת לערוך הסדר ברירת מחדל עם קופות גמל בהתאם לבחירתו. 2016-9-8 במסגרת חוזר גופים מוסדיים ("חוזר ברירת המחדל"), נקבע, כי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"), יבחר קרנות פנסיה, אשר יהוו קרנות מחדל עבור כלל המעסיקים שלא בחרו בהסדר ברירת מחדל אחר. במקביל נקבעו בחוזר, עקרונות שעל פיהם חייב לפעול מעסיק המעוניין לבחור בקופות אחרות כברירת מחדל אחרת במקום או בנוסף לקרנות הנבחרות על ידי הממונה. ראוי לציין, כי בהתאם לסמכות הממונה, אכן נבחרו מעת לעת קרנות פנסיה כברירת מחדל כאמור. חוזר ברירת המחדל מחייב מעסיק, ליידע את עובדיו לגבי קרן ברירת מחדל, ובדבר דמי הניהול הנגבים על ידה. בחוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת 2016-9- ' גמל (חוזר גופים מוסדיים מס , להלן – "חוזר ההצטרפות") נקבע כי 29 "צירוף עמיתים לקרן פנסיה או לקופת 4 גמל ייעשה בהתאם להוראות סעיפים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=