כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

58 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים חודשים מאז שחדל 12 שלו (בטרם חלפו להיות עמית), לא נחשב העובד כ"מצטרף" לקרן הפנסיה, אין עליו חובה למלא טופס הצטרפות והקרן אינה מחוייבת בקבלת טופס כאמור, על מנת לקבל הפקדות בגינו של אותו עמית. ממילא גם שאינה מחוייבת בהנפקת אישור "הצטרפות" בנוסח הקבוע בחוזר ההצטרפות. מנקודת ראות המעסיק, הרי שבראש ובראשונה נאסר על המעסיק להתנות על בחירתו של העובד, ולאפשר לו לממש את זכויותיו. בהתאם נדרש המעסיק לאפשר לעובד לבחור בהסדר הפנסיוני המועדף עליו. כמו כן, על המעסיק ליידע את העובד בדבר דמי הניהול בקרן ברירת מחדל. לגבי עובד שלא בחר, נדרש המעסיק לצרפו לקרן ברירת המחדל. חשוב להדגיש בעניין זה, כי בתי הדין מטילים, מעת לעת, על מעסיקים, אשר חדלו בצירוף עובדיהם להסדר פנסיוני, פיצויים בגין הנזק שנגרם בשל אי הצירוף. פיצויים אלה, עלולים להגיע, במקרה של אירוע ביטוחי לעובד, לסכומי עתק. כאמור, הליכי ההצטרפות לקופות גמל וקרנות פנסיה (כמו גם להסדרים פנסיוניים אחרים כגון ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות), מחייבים התייחסות פרטנית לנסיבות הצירוף. ברי, כי ממשק זה, בין דיני העבודה, הקובעים את חובת המעסיק להפקיד להסדר הפנסיוני לעובדו, לבין חופש הבחירה של העובד, המלווה במעורבות רגולטורית מטעם הממונה, שנועדה בעיקרה לשמור על זכויות העובד ועל חופש הבחירה שלו, עשוי לגרום, מעת לעת, לפערים וקשיים תפעוליים. כך למשל, יכול שעובד המבקש לממש את חופש הבחירה שלו, לא ישלים, במועד בו על המעסיק לבצע את ההפקדות, את הליך ההצטרפות להסדר הנבחר. דוגמה נוספת תהא, עובד המבקש "לחדש" את חברותו חודשים 12 בקרן פנסיה, אשר טרם חלפו מאז חדל להיות עמית בה, ולכן אינו נדרש במילוי טופס הצטרפות, ובמקרה כזה המעסיק כלל אינו מקבל חיווי בדבר צירופו לאותה קרן. מעסיק, נדרש, אפוא, לבחון את התנהלותו, באופן שיאפשר לו לקיים את חובותיו כלפי העובד, ובכלל זהמתן חופשהבחירה, באופן הטוב ביותר, ולנקוט במקביל בצעדים שיקטינו את הסיכונים שלפתחו בשל אי יישום הסדר פנסיוני לעובד.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=