כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

41 מחד גיסא, עלה בידי בית הדין הארצי להגיע להכרעה בין שתי גישות שונות ששררו בפסיקה - הגישה ההרתעתית מזה, והגישה החישובית, מזה. בפס"ד כותההושגההכרעה ברורה פה אחד לטובת הגישה החישובית והגישה ההרתעתית נדחקה הצידה ככזו, (כפי שהסבירה גם השופטת גליקסמן בפסק דינה בעניין יוסף אילן על הכוונה של הרכב מורחב לגבש מתווה חלופי לגישה כמתווה חלופי הרתעתי 9 ההרתעתית). נפסק, כי מעתה ואילך, "נקודת המוצא" הנה לפסוק לזכות מי שהוכר כעובד פיצוי בלתי ממוני, כאשר "הנטל לשכנע כי אין להטילו ואולם היקפו הושאר 10 מוטל על המעסיק" לשיקול דעתם של בתי הדין האזוריים. כידוע, בתביעות מעין אלה דן בית הדין ראשית בשאלת מעמדו של מבצע העבודה, תוך שהוא עושה שימוש במבחן המשולב (מבחן פסיקתי ותיק) כדי להחליט אם העצמאי לאהיהאלאעובדמן המניין. ולאחר מכן, אם הבחינה מביאה למסקנה, כי אכן התקיימו יחסי עבודה, אמור בית הדין לעבור לשלב השני, בו ייבחנו זכויותיו הכספיות של העובד וזאת על ידי השוואת עלות ההעסקה כעובד עם התמורה הקבלנית, בדיקה הידועה כגישה החישובית. בנוסף, אם המעסיק לא ישכנע אחרת או לא יוכח חוסר תום לב מצד העובד, ייפסק לזכות העובד פיצוי בלתי ממוני, שסכומו נתון להכרעתם של בתי הדין האזוריים, והוא, לצד ביטולה של הגישה ההרתעתית, החידוש העיקרי 11 בפסה"ד. אשר לעיגונו של הפיצוי הבלתי ממוני כתחליף לגישה ההרתעתית - האמנם שינוי ?העתים? והאמנם יציבות אכן, “אין לכחד, שעם השתנות העיתים, . ו"בתי 12 משתנים אף הדינים עמהם" הדין לעבודה מחוברים כל העת לאשר מתרחש בשטח, ומעולם לא חששו מהמציאות המשתנה. משפט העבודה משפט העבודה 13 אינו קופא על שמריו." הישראלי הוא מהמפותחים והמתקדמים, זאת, בין היתר בעקבות הדינאמיות שלו ,14 והתפתחותו בעקבות שינויי העיתים וזאת "לצד ההקפדה על הוודאות והיציבות 15 המשפטית". אכן בתי הדין לעבודה ידועים כטריבונלים משפטיים, שנוקטים משנה זהירות ויפה לכך המטאפורה שבה השתמש כב' השופט רובינשטיין אתעבודתביה"דהארצי לעבודה כך: "בית הדין הארצי נוקט שיטה זהירה של לפסק דינה של השופטת 40 , סעיף 24.9.2019 , יוסף אילן - החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל בע"מ ‏ ‏ 3859-10-15 עע 9 גליקמן לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה 67 , סעיף עניין כותה 10 להבדלים בין שתי הגישות ולניתוח פס"ד כותה ר' את סקירתן של עו"ד טליה יונתן-דגן ועו"ד אפרת מוסן גושן, שהתפרסמה בכתב עת זה 11 .)11-6 ' , עמ 15 (גיליון 2021 בחודש אוגוסט להבדלים בין שתי הגישות ולניתוח פס"ד כותה ר' את סקירתן של עו"ד טליה יונתן-דגן ועו"ד אפרת מוסן גושן, שהתפרסמה בכתב עת זה 11 .)11-6 ' , עמ 15 (גיליון 2021 בחודש אוגוסט 81712 )4 , פ''ד נב(סרוסי נ' בית-הדין הארצי לעבודה ואח'‏ 4601/95 דנג"ץ 12 לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה 36 , פסקה כותה עניין 13 15.1.2013 , ) בע"מ 1951 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אלקטרה מוצרי צריכה ( ‏ ‏ 41357-11-12 ) עסק (ארצי 14 לפסק דינה של הנשיאה וירט ליבנה 36 , פסקה עניין כותה 15 הרהורים ראשוניים על הלכת כותה במבחן המעשה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=