כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

40 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים מאות כאלה משפיעים ללא ספק על יחידת המיקוח. חוסר תום לב מובהקשל המעסיק.התשיעי, במקרים שבהם נתקלנו קיימת הייתה אפשרותלהעסיקאתנותן השירותבמתכונת העסקה של עובד ומעסיק, וזה היה רצונו גם של נותן השירות. היו מקרים מובהקים של עבודה זהה במהותה, ובתפקיד מקביל, כתף אל כתף. באף מקרה לא ניתנה הצעה הוגנת וסבירה לקליטת העובד כעובד מן המניין ולסיום תבנית ההעסקה הפיקטיבית כנותן שירותים. הפיקציות יוצרות קאסטות במקום העבודה, שלא בהתאם לכישורים או שכר, אלא על פי חלוקתם המלאכותית של העובדים ל"שלנו" ו"לא שלנו", כביכול. התוצאה של הפיקציות הללו, בין אם העובד משתכר שכר נמוך או שכר גבוה, בין אם מדובר בפועל במפעל או בבעל מקצוע חופשי - היא יצירת עובדים מוחלשים. הדבר נכון הן לגבי עובדים בשכר ממוצע ומטה, והן לגבי עובדים בשכר גדול פי שלושה מהממוצע. ניכר, כיהמאפייניםשלההעסקההפיקטיבית שאנו מזהים בפרקטיקה כעורכי דין עולים בקנה אחד עם העקרונות והכללים המנחים, העומדים ביסוד רצון בית הדין להרתיע ולמגר את התופעה הפסולה של העסקה פיקטיבית של עובד במעמד מתחזה של נותן שירותים עצמאי. על כך נוסיף, כי בפסק הדין שניתן לאחרונה , פסק דין אמיץ 8 חיים זר נ' מת"ש בעניין ופורץ דרך שהחיל רטרואקטיבית יחסי עובד מעביד על אנשם מוגבלים, שהוחרגו כליל מיחסי עובד-מעסיק, כתבה הנשיאה וירט ליבנה, כי "מר זר רוצה יותר מכל כי יכירו בו ובעבודתו רבת השנים כעובד ולא כמשתקם שעושים עמו חסד". מלים בסלע, אולם לדעתנו הדברים נכונים לא רק למוגבלים ולמשתקמים, אלא גם לטכנאי, למהנדס, למורה ולפקיד– כולם רוצים על פי רוב להיות מוכרים כעובדי העסק שבו הם עובדים. זהו צורך אנושי וחלק טבעי של החוזה הפסיכולוגי שבין הצדדים. ככזה הוא חלק מהזכות החוקתית לעבוד ומזכויות האדם החוקתיות לכבוד ולאוטונומיה. אף לא אחד מהעובדים מעונין, שייפטרו ממנו בנקישת אצבע צרדה ובצורה מנוכרת. אף לא אחד מהם מעוניין לעבוד כתף אל כתף עם עמיתים, הנחשבים עובדים לכלדבר ועניין ולמרותזאתלהיחשבל"אחר" או "פחות ערך". בטח ובטח אם העובד מצוין בעבודתו ותורם לארגון לא פחות מעמיתיו. הפיצוי הבלתי ממוני ככלי נוסף לגישה החישובית, המהווה מעין תחליף לגישה ההרתעתית בית הדין הארצי לעבודה ישב על המדוכה וביקש להוציא תחת ידו אחת ולתמיד הלכה מחייבת, יציבה וברורה, שתיפסק פה אחד, ותביא לקצה את התנודות הפסיקתיות בנושא. 10.10.21 , פס"ד מיוםחיים זר - מת"ש-מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ ,30279-05-19 ע"ע 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=