כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

25 קובע דרישות ספציפיות DPA - ל 14 ] סעיף 3[ שבהן העיבוד "מאושר על פי חוק", כגון החלטה לסיים חוזה העסקה המאושר על פי הדין והוראה סטטוטורית. במקרים אלה, על בקרי הנתונים: א. להודיע לנבדק בהקדם אודות קבלת החלטות אוטומטית; ב. לאפשר לנבדק לבקש לשקול מחדש את ההחלטה או שבקר הנתונים יקבל החלטה שאינה מבוססת לחלוטין על עיבוד אוטומטי; ג. לשקול כל בקשה שהועלתה, כולל ראיות שסופקו על ידי הנבדק, והודיע לנושא הנתונים/לעובד על התוצאה ועל הצעדים הננקטים כדי להיענות לבקשתם. קיימות זכויות נוספות המוחזקות עלידי נושאי נתונים החורגות מדיון עם בקר GDPR 22 הנתונים. אם הנבדק סבור שסעיף לא נענו, הם עשויים DPA 14 ו/או סעיף (נציבות המידע). ה- 10ICO - להגיש תלונה ל מוסמך לחקור תלונות ולהוציא הודעת ICO אכיפה המפרטת צעדים שעל בקר הנתונים לנקוט או להימנע מהם. הודעה זו יכולה להיות מגובה בהודעת קנס על אי ציות (ראה ). בית המשפט 155 ו- 149 , סעיפים DPA העליון או המחוזי יכולים גם הם להוציא צווי ציות, עם מטרה דומה להודעות אכיפה. על פי , לאדם יש זכות לפיצוי בגין GDPR- ל 82 סעיף נזקים ממוניים (כספיים) ואף לא ממוניים שנגרמו כתוצאה מהפרת ההגנה על נתונים. ניתן לדרוש פיצוי זה ישירות מבקר הנתונים או באמצעות תביעה בבית המשפט העליון או בבית המשפט המחוזי. חשוב לציין כי בהקשר של 168 להליך פיטורים שלא כדין, סעיף )) כולל "מצוקה" ולחץ DPA חוק הגנת נתונים נפשי בתוך הגדרת נזק שאינו ממוני. עם זאת, מנקודת מבט של דיני עבודה, התמונה מורכבת. מגוון התרופות לאחר פיטורין באמצעות מנגנון אוטומטי הוא נרחב, יש את ICO במיוחד אם לנציבות המידע המשאבים הדרושים כדי לפתוח בחקירה במהירות. עם זאת, מתעוררת השאלה אם אמצעי הגנה אלה עבור עובד/נושא נתונים הם נאותים, בהתחשב בהשפעה המשמעותית של הפיטורים על מצבו הכלכלי וחייו של המפוטר/מופסק העבודה. במיוחד בנושאי משמעת, שומה על העובדים להבין מראש את הציפיות מהם על מנת שיוכלו לעמוד בהן. אם תהליכים אלה הם אוטומטיים לחלוטין, מטיל חובה על בקר הנתונים ליידע GDPR - ה את נושא נתונים על קיומו של הליך אוטומטי ADM מונחה אלגוריתם לקבלת החלטות כאשר מתקבלים נתונים אישיים אודותיו. מידע זה עשוי להינתן בתחילת יחסי עבודה, בצירוף למידע רב אודות הארגון. מידע זה עשוי להיות כלול ב"מדיניות ההגנה על נתונים" של הארגון שעובדים רבים לעולם לא קוראים. אם נושא הנתונים מתחיל לחשוד בשלב מאוחר כי מתרחש בענינו הליך קבלת החלטות אוטומטי, הוא חייב להגיש בקשת כדי לחפש מידע. 15 גישה לנושא לפי סעיף עם זאת, כפי שטוענים ליליאן אדוארדס )ICO( Office s’Commissioner Information 10 החלטות פיטורים אוטומטיות, הגנה על נתונים וחוק הפיטורים שלא כדין - המצב באנגליה

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=