כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 16

19 בפרקטיקה הנוהגת קיימים לא פעם דיונים בהשתתפות נציגות העובדים, אולם אלה אין בכוחם להפקיע את זכותו של כל עובד ועובד "לקבל את יומו" בפני הממונה על השכר בטרם תתקבל החלטה בעניינו. הלכה עת 6 בבג"צ מוסטקי, 2003 זו נקבעה בשנת עתרו עובדים שביקש הממונה על השכר לבטל את ההכרה בלימודיהם שנלמדו בשלוחת אוניברסיטה זרה, לעניין הכרה בהשכלה אקדמית לצרכי שכר. שם, נקבע כי ארגוני העובדים היציגים וועדי עובדים רשאים להיטיב עם העובדים ולהביא טענותיהם אולם אין בשמיעת טיעוניהם כדי להפקיע את זכותו של כל עובד ועובד להשמיע טיעונו האישי והמיוחד. כך טיעונו של העובד אכן יכול להישמע על-ידי נציג מטעמו, על-ידי עורך-דין או על-ידי נציג של הציבור שאליו הוא שייך. אך כדי שנציג מטעמו יוכל להציג את עניינו, צריך שאותו נציג יביא, כשנדרש הדבר, גם את דברו המיוחד, האינדיווידואלי, של העלול להיפגע, ואם יש צורך – גם את ראיותיו. חובת השימוע הינה כאמור זכות מכוח המשפט המנהלי. זכות נוספת העומדת לעובד היא להביא טיעונים נוספים מתחום המשפטהמנהלי. כךלמשל "אכיפהבררנית", סבירות ומידתיות עשויות לסייע לעובד לשכנע כי האכיפה כלפיו אינה מוצדקת ועל אף שיש הפרה יש לגדר את האכיפה ולצמצמה כדי לעמוד בחובות הנובעות מהגינות וצדק. לדעתי אין להעמיד את האינטרס הציבורי שעליו מבקש להגן הממונה על השכר כאינטרס על וכי לא ייתכן כי רשות ציבורית תשכור שירותיו של אזרח לעבודה ולאחר שקיבלה את התמורה בתום לב מצדו, תשנה את שכרו ותדרוש החזרי כספים. טיעונים מתחום דיני הנזיקין: הגיש עובד תביעה נזיקית בבית 2012 בשנת משפט השלום, נגד הממונה על השכר. בעניינו של אותו עובד, שהועסק בחוזה אישי, נטען כי הוא חורג בשכרו. במסגרת זו קיבל בית המשפט את טענות העובד. שקבע או שהמעסיק לא העביר לעיון הממונה את הסכם השכר ולא העבירו באופן תקין, או שהעבירו לממונה על השכר, וזה לא טרח לעיין בהסכם השכר ולאשרו. כך או כך צודק העובד שפעל בתום לב. למרות ,7 התובע זכה בבית המשפט השלום שנתקבל פס"ד בבית הדין לעבודה שקבע אי-חוקיות הסכם העסקה החורג, שלא . נקבע כי עילת אושר על ידי הממונה 865 )3 מוסטקי נ' פרקליטות המדינה, פ''ד נח( 3379/03 בג"ץ 6 וינפלד ואח' נ' חברה לתרבות פנאי וספורט בת - ים בע"מ ואח' 51130-07-12 ת"א 7 חריגה משכר עובדים במגזר הציבורי וסמכות של הממונה על השכר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=