כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

9 של הלידה חופשת תקופת את לא ,החופשה הלידה חופשת תקופת את ולא השבועות 15 .שבועות 26 ל- המוארכת לחוקחופשה 3 בסעיף לקבוע בהתאם לנהוג יש 200 לפחות בפועל עבדה העובדת אם שנתית חלקית)- תהיה בשנה ימים 240 או( בשנה ימים ,פחות עבדה אם .החופשה ימי לכל זכאית ימי :כדלקמן שצברה החופשה ימי יחושבו לפי( בחוק חופשה ימי מספר X בפועל עבודה .200/240 ל – לחלק )וותק מחלה לתקנות דמי מחלה (נהלים בהתאם , יש לקחת בחשבון )לתשלום דמי מחלה בחישוב תקופת הזכאות לדמי מחלה גם חוק על-פי את תקופת חופשת הלידה, הנ"ל ההוראה מלשון ;עבודת נשים צבירת ימי המחלה נמשכת גם כי ,נראה בתקופת חופשת הלידה, לרבות חופשת .הלידה המוארכת הבראה ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום שהוצא קצובת הבראה וצו ההרחבה יש לקחת בחשבון את כי ,קובעים מכוחו חופשת הלידה לצורך קביעת תקופת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי שעל ,נראה הנ"ל ההוראה מלשון .הבראה המעסיק לשלם דמי הבראה לעובדת הנמצאת בחופשת לידה, לרבות בחופשת .הלידה המוארכת מאחר ,כי ,הגורסת פרשנות ישנה ,זאת עם ובצו ההרחבה הנ"ל ובהסכם הקיבוצי לא עבדת לא צברת! או שכן?

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=