כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

8 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים התקופה השנייה- מחלה ,שלמה רפואה לעובד נאחל כל קודם מה לבדוק הראוי מן ,האיחולים ולאחר הסוציאליות הזכויות צבירת בגורל עולה .חולה במיטתו שוכב שהוא בשעה שלו מחלה מחלה ימי לעובד יש עוד כל ,ראשית מחלה דמי מקבל עובד ואותו ,צבורים של מלאה צבירה שיש אזי ,מחלתו בשל )?כן ,יצטרך שלא( המחלה ימי מחלה ימי לעובד אין שבו במקרה אך במחלה שוהה עובד אותו ,קרי ,צבורים של כלל צבירה שאין אזי ,תשלום ללא עוד כל כי ,זה לעניין אעיר( המחלה ימי הרי תשלום ללא במחלה שוהה העובד מהזכויות אחת לא אף של צבירה שאין .)העובד זכאי להן הסוציאליות חופשה שנתית עוד וכל ,במחלה העובד של שהותו בזמן שבאותה הרי ,מחלה דמי העובד מקבל בצבירה חופשה ימי העובד צובר התקופה .מלאה בה בתקופה צבירה אין כי ,יובהר עוד שכן ,מחלה דמי אינו מקבל העובד חופשה ימי לצבירת החישוב זה במקרה שבחוק חופשה לנוסחה בהתאם יהיה בפועל עבד העובד אם :כדלקמן ,שנתית ימים 240 או( בשנה ימים 200 לפחות ימי לכל זכאי חלקית) – יהיה בשנה ימי יחושבו ,פחות עבד אם .החופשה עבודה ימי :כדלקמן שצבר החופשה לפי( בחוק חופשה ימי מספר X בפועל .200/240 ל – לחלק )וותק הבראה המחלה עקב מעבודה ההיעדרות כאשר זכאות קמה ,דמי מחלה בתשלום הינה .הבראה לדמי תשלומים לקופות גמל המחלה עקב מעבודה ההיעדרות כאשר לבצע יש ,מחלה דמי בתשלום הינה .סוציאליות הפרשות פיצויי פיטורים מחלה עקב מעבודה היעדרות תקופת ,דמי מחלה העובד מקבל שבגינה עד הפיצויים חישוב לצורך במנין תובא הכפלת ע"י מתקבל שאורכה לתקופה .יום 30 ב- עבודתו שנות מספר לאוטוריטה שמורות הזכויות כל התקופה השלישית- חופשת לידה חופשה שנתית קובעת האחת ,פרשנויות 2 קיימות זה לעניין בה בתקופה חופשה ימי תצבור העובדת כי ,לאומי לביטוח מהמוסד דמי לידה מקבלת היא החופשה ימי צבירת חישוב כי ,קובעת השניהו שאין ,כך ,תקופת העבודה בפועל על-פי יעשה ימי צבירת חישוב לענין ,לקחת בחשבון

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=