כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

10 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים תקופת לקביעת כי ,היתר בין ,נקבע לא תובא בחשבון הבראה לדמי הזכאות ,חופשה ללא תשלום בשל היעדרות הבראה דמי בתשלום המעסיק חייב לא איננה אשר הלידה חופשת תקופת עבור .לאומי לביטוח המוסד ע"י בתשלום תשלומים לקופות גמל עובדת כי ,קובע חוק עבודת נשים לחוקהביטוח לדמי לידהבהתאם הזכאית חייב המעסיק להמשיך ולשלם ,הלאומי לקרן לרבות( כספים לקופות גמל עבורה בעד התקופה שבעדה שולמו ,)השתלמות שאר גם שמתקיימים ובלבד דמי הלידה, ,להפרשות הזכאות את הקובעים התנאים העובדת )1( : מצטברים תנאים 2 שהינם בתכוף לפחות חודשים ששה הועסקה היו כך על נוסף ואם ההריון תחילת לפני .ההריון תקופת כל עובד-מעביד יחסי את התקופה בעד שילמה העובדת )2( .עליה החל התשלום בתשלומים המעסיק לא חייב ,לפיכך הלידה חופשת בזמן גמל לקופות רק עבור אלא , שבועות 26 ל- המוארכת הלידה לחופשת הראשונים השבועות 15 .)הענין בתשלום – לפי הארכות בתוספת(

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=