כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

80 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים הסכמים מודרניים – הסכמי שורה ברורים בצדם של :?תמריצים אישיים - הכיצד המודרניים ההסכמים של המרכזי הרעיון שורה ומשמעותי - הסכמי חשוב הוא אולם ,העובדים זכויות את שירחיבו אחת רצון בין שתאזן פעולה בדרך לבחור ראוי העובדים את ולתמרץ לתגמל המעסיק ארגון של זכותו לבין ,לתפוקה בהתאם .חבריו את לייצג העובדים תוך אל ,שונים שכר רכיבי למזג יש תחילה עבודה רכיבי כך .הקובע הפנסיוני השכר משמרות נוספות שעות כוננויות כגון ,נוספת ,)מבוטחים היום כבר אשר( עידוד ושכר ,רכב אחזקת כגון ,הוצאות החזרי רכיבי וכן הקובע – השכר תוך אל ימוזגו ,וטלפון אש"ל אינם ההוצאות החזרי .זוסמן ועדת כמצוות שונים – תוספת בכינויים שכר הסוואת אלא ייצור זה צעד 17'וכד מקצועית ספרות ,רכב 18.עבודה ליחסי הצדדים בין אמון הנוגעים הנושאים ביתר כמו המלך דרך הפעולה שיתוף דרך עוברת ,עבודה ליחסי משותפות דיוניות ומסגרות לגבש שיש שיש ,העבודה במקום הביצועים לקשירת .העבודה במקום להקים המאפשר צעד אינה הוותק תוספת ביטול העבודה במקום גורלו את לקשור לעובד לגבש יש ,במקום". לכן בבחינת "דורך בהיותו הכולל לוותק בהתאם לקידום אחיד סולם רמת בחינת כגון לוותק נוספים רכיבים העובד של ומיומנות דייקנות מקצועיות .זה בסולם לקידום כתבחין כפרט ויצירת רכיבים מיזוג על המו"מ את לנהל יש ברמה ולא הארצית ברמה חדש שכר דירוג .המפעלית הוא המודרני ההסכם שיטת של עיקרה שכר בטווחי שיבוץ יש בו למודל התקדמות השכר לטבלאות בהכרח קשורים שאינם בבד בד ,אחרים עבודה במקומות שנהוגות חלק במקום קידום דיפרנציאלי הנהגת עם .הוותק מתוספת ,העבודה במקום השוויון את להגביר מנת על בתוספת המתבקשת הדיפרנציאליות למרות לקידומי ברורים קריטריונים להגדיר יש ,זו בכלים שימוש ולעשות דיפרנציאליים שכר בשיתוף ,עובדים להערכת וברורים שקופים למנהל יאפשרו אלה כלים .העובדים ארגון ,ומדדים יעדים לקבוע ,העובד את להעריך באופן האישי הקידום את לקבוע אף ולבסוף .והוגן יעיל התגמול לרכיב ברורים קריטריונים יצירת ארגון עם פעולה בשיתוף ,הדיפרנציאלי יפים להמחשת נושא, אלו דברים שאמר כב' שופט בית המשפט העליון עציוני ז"ל, בהתיחסותו לסוגיית שכר השופטים – "נכון אני 17 אמרתי- אם אתם חושבים שמגיע לנו משכורת כזו, תתנו לנו משכורת, אל תאמרו לי – שאני אקבל נסיעה, ואקבל ספרות מקצועית ושאסע להבראה. בכסף אני אעשה מה שאני רוצה. זה שאתה אומר, שהשחיקה בגלל זה, לא בגלל זה אלא בגלל השיטה. אני חושב שגם האקדמאיים תמכו בגילום הדברים, כי זה פגע בפנסיה..." ובהמשך – ]2/1672- , [גל 9791.7.32 מתוך: דוח ועדת עציוני למעמד המורה, ארכיון המדינה, כרך ב, פרוטוקול דיון מיום המעסיקים הציבוריים צמצמו את הפער בין השכר הפנסיוני לשכר שאינו 5991 לצעד זה משמעות תקציבית יש לשים לב כי בשנת 18 פנסיוני, שכן מזה מספר רב של שנים, מאז אותו הסכם מפקידים מרבית המעסיקים הציבוריים הפקדות לקופת גמל נפרדת, בגין עבודה המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, בוצעה הרחבה של כיסוי 9991.3.3 נוספת שאינה נכללת בשכר הפנסיוני הקובע. בהסכם קיבוצי מיום )https://workagreements.economy.gov.il/Agreements/20027043.pdf( פנסיוני זה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=