כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

81 ,זאת .העובדים להנעת תוביל ,העובדים משביעות נובע התגמול בו מצב לעומת עלום – הנהלה גורם של ערטילאית רצון ומהם ממנו מצופה מה מבין אינו העובד בו התגמול כי לכך המובילים ,המסתוריים יעדיו .דבר לביצוע אותו מניע לא הכספי הקידום לרכיב ברור קריטריון יצירת מיסתורית מאמירה להבדיל ,הדיפרנציאלי .לאפקטיבי הדיפרנציאלי המרכיב את הופכת את משרת אינו ,הבנייתו ללא ,דעת שיקול מתן הדעת שיקול הבניית ללא .הציבורי המעסיק ,רלוונטיים קריטריונים ליצירת והנחייה על ולא ,המנהל של אהדתו על היא התחרות .לקבוע המנהל שמחויב התוצאות ביצוע של חשיבותו את אדגיש לסיכום אף על ,אלה קיבוציים בהסכמים השינוי של במהלך נקיטה .המתוארות הדילמות כשלעצמם הם ,לשינוי וחתירה מו"מ ניהול שנות עשרות לאחר וחשוב מבורך מהלך מתוך ייעשה שהדבר ובלבד בנושא קבעון למעסיק העובדים ארגון בין פעולה שיתוף .ימיו משחר שנעשה כפי הציבורי .סוף מעשה במחשבה תחילה המהפך של ההסדר הקיבוצי - מממזר לבן מלך

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=