כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

79 סמך יחידת בכל נפרד מו"מ ולא התפיסה 16 ממשלתי. תאגיד ובכל מקדמים המודרניים ההסכמים ,לעומתה בבעלי וייחודי פרטני טיפול של נדה'אג נפרדות סמך וביחידות שונים מקצוע השירות קידום לשם הציבורי המגזר של ..הציבורי יחידה בכל מתנהלים המודרניים ההסכמים השכר סולמות מחיקת תוך בד"כ ,בנפרד כיום החלים השכר מסולמות יחידה כל של .חדש דרגות סולם ויצירת ,הציבורי במגזר .כיום הקיימים השכר מדירוגי שונה זה סולם מסקנות לבין מודרניים הסכמים בין השונות זוסמן שוועדת בכך נוגעת זוסמן ועדת בין לשלבים הקידום של פריסה על המליצה ותמרוץ תגמול ,קידום מהלך וקיום הדרגות ההסכמים של ממבנם להבדיל ,מתמשך כולל הקידום ,כה עד המסתמן לפי .הקודמים קבוע די להשאר שצפוי בשכר מוקדם שיבוץ הטוב מרצונו שניתנות תוספות על בנוסף .המעסיק של שהמליצה זוסמן ועדת מסקנות לעומת זאת את שיצרו התוספות מרבית ביטול על בדוח בהרחבה שנותח המעוות המבנה אשר במסגרת טבלת שכר אחידה, הוועדה ,שאחריה לדרגה דרגה ובין דרגות 20 תכלול .קידום שלבי חמישה אינה הקידום טבלת המודרניים בהסכמים למשרד משרד או ליחידה יחידה ובין אחידה אישי קידום לעודד כדי הכל .שונות קיימת שיפור לשם שונות בדרגות עובדים של .הציבורי השירות השכר דירוגי כי לציין ראוי לכך בהקשר להחלטות בהתאם נקבעו הציבורי במגזר של מסקנותיה את אמצו אשר הממשלה שפסקה הציבורי בשירות אחרת וועדה הציבורי במגזר אחיד דירוג להקים יש כי לתשלום הבסיס שיהווה ,שכר לתשלום וברור שקוף באופן הציבורי במגזר השכר אותם לעומת .מוצדקים בלתי חריגים ללא מודרניים הסכמים לקדם המבקשים גורמים רבות שנים במשך קודמיהם ,ומתקדמים במגזר השכר טבלאות את לעדכן סירבו .לעדכניות ולהופכן הציבורי השכר כי בנוסף המליצה זוסמן ועדת לתת מטרתם אשר נוספים נושאים יכלול בתפקיד קידום :תחומים בארבעה תשובה ,סווג ,קצוב לזמן גמישות – גמול ,– דרגות אישיות תכונות ,דיפרנציאלי סולם עדכון מקצועי – גמול זה ובכלל לתפוקה התורמות ומצוינות תפוקה עבור תמורה ;)נסיון( וותק ושכר בונוסים ,לדרגה דרגה בין – שלבים יאמצו המודרניים ההסכמים כי ראוי .עידוד עידוד מטרות קידום לשם אלו נושאים גם .העובדים של קידומם , יישום יהיה במסגרת 09.3.13- "המו"מ ליישום המלצות ועדת 'זוסמן' יתנהל במסגרת חידוש הסכמי השכר אשר תחולתם מסתיימת ב 16 העלויות שיסוכמו במסגרת הסכמי שכר אלה." ובהמשך – בסעיף שכותרתו " רמת ניהול מו"מ עם ההסתדרות" נכתב כך –" המו"מ ליישום דו"ח ועדת זוסמן יתנהל עם נציגות אחת שתייצג את כלל הדרוגים בשרות הציבורי, ולא יתנהל כל מו"מ נפרד עם איגודים מקצועיים -0991.1.51 מיום 2 ' ספציפיים." מתוך תיק ארכיון המדינה, "נקודות עקרוניות להסכמה בפתיחת המו"מ עם ההסתדרות", טיוטה מס ,]]888x000-stnemeergArobaLegaW-fom-ASI

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=