כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

7 לא עבדת לא צברת! או שכן? במהלך יחסי עובד מעביד קיימות תקופות אשר אינן נחשבות לעבודה בפועל, אך בחלקן יש צבירת זכויות סוציאליות ובחלקן האחר אין צבירה ואף ישנן תקופות שהצבירה בהן נתונה לשיקול דעתם של בתי הדין לעבודה, שכן ניתנו מספר פסקי דין סותרים בעניין. התקופה הבולטת ביותר אשר קיבלה מודעות ציבורית ואינה נחשבת כעבודה בפועל היא ה"חופשה ללא תשלום" אשר פרצה לחיינו כרעם ביום בהיר וזאת בד בבד עם התפרצותו של נגיף הקורונה. כמו כן, כפי שיובהר להלן, ישנן מספר תקופות נוספותשאינן נחשבות לעבודה בפועל, כגון חופשת לידה, שמירת הריון, היעדרות בשל מחלה ותאונת עבודה, אך חשוב לציין כי כל אלו נמצאות בתוך מסגרת יחסי עובד מעביד ואינן עוצרות את יחסי עובד מעביד ואף הן חלק בלתי נפרד מהוותק של תקופת העבודה. אקדים ואומר, כי לכל תקופה אשר תוצג להלן יש "חוקים משלה" ויש להתייחס אל כל תקופה באופן בלעדי וספציפי לצורך חישוב צבירת הזכויות הסוציאליות של העובד. התקופה הראשונה- חופשה ללא תשלום חופשה שנתית תשלום", החישוב ללא במהלך "חופשה שנתית חופשה ימי צבירת לצורך חופשה שבחוק לנוסחה בהתאם יהיה עבד העובד אם :כך קובע אשר ,שנתית 240 או( בשנה ימים 200 לפחות בפועל ימי לכל זכאי יהיה ,)חלקית בשנה ימים ימי יחושבו ,פחות עבד אם .החופשה עבודה ימי :כדלקמן שצבר החופשה לפי( בחוק חופשה ימי מספר X בפועל .200/240 ל – לחלק )וותק מחלה יום 1.5 במונח נוקב והחוק הואיל עבודה" - בתקופה לכל "חודש מחלה מקבל ואינו בפועל עובד אינו עובד בה .לצבירה זכאות מהמעסיק - אין תשלום הבראה בדבר ההרחבה ובצו הקיבוצי בהסכם כי ,נקבע הבראה קצובת תשלום לדמי הזכאות תקופת לקביעת היעדרות בחשבון תובא לא הבראה .תשלום ללא חופשה בשל תשלומים לקופות גמל .חוק על-פי הפרשות חובת אין פיצויי פיטורים חישוב( פיטורים פיצויי תקנות על-פי אותה שרואים והתפטרות הפיצויים וותק )יום 14( כפיטורים) - שבועיים לחופשה עובד יוצא בה שנה כל בגין .תשלום ללא

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=