כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

78 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים .בדין המוגנים מוגברת לשחיקה יוביל הוותק תוספת ביטול עובדי של שכרם שחיקת .העובד שכר של רוח למורת להוביל עלולה הציבורי המגזר לדרישות שתוביל רצון שביעות ולחוסר רבתי עבודה לסכסוכי יתורגמו אלה דרישות .שכר עובדי של ששכרם עת כל שהרי .מוצדקים שנה מדי הצטמצם ,זחל הציבורי המגזר מדד בין )קיימים עובדים לגבי( הפער המטבע של הקנייה וכוח לצרכן המחירים והרחבתו הפער צמצום אי .המקומי בשוק שכר ודרישות רצון שביעות לחוסר יוביל נהוגה שהייתה ,היוקר תוספת את שישיבו השיח למרכז ,רבות שנים משך בישראל .הקיבוצי השכר על ההוצאה שבנתוני סביר האישיות התוספות בין הפרדה תעשה ההוצאה לבין ,לעובד מעובד הדיפרנציאליות כי מעריך אני .העובד של הרגיל שכר על באופן תשולם לא הוותק שתוספת העובדה לעדכן הציבורי המעסיק את תחייב רוחבי ובאחוזים תדיר באופן העובדים שכר את ההוצאה להגדלת דווקא ותוביל ,יותר גבוהים .להפחתתה ולא השכר על הכספית ועדת זוסמן לא תמכה בפיצול והבחנה בין מקומות :העבודה בהאחדת דגלו זוסמן וועדת מסקנות כיחידת ביניהם שוויון ויצירת עיסוקים .הציבורי המגזר בפיצול ולא רלוונטית מיקוח השכר רכיבי מיזוג על שציוותה זוסמן וועדת ככאלה נתפרשו השכר בסולמות והכללתו מימוש על ארצי מו"מ ניהול שמחייבות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=