כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

77 ,מילואים ,הריון ,מחלה בשל שנעדרו עובדים סיבה כל או ,ומגדר גיל מבוססת הבחנה סיכוי העבודה - יאבדו בדיני המוכרת אחרת מלא דעת שיקול מתן .יישחק ושכרם לקידום .בשוויון פגיעה של למקרים יוביל למעסיק בעובדים פגיעה להיות עלולה מכך חמור מפני להגנה הזוכה דברים מצב בשל שנאלצו למעסיק דעת שיקול והענקת ,בחוק פגיעה .קיפוח של מצערת לתוצאה יובילו לבדו יתרונות ההסכם המודרני – :שכר גבוה בתחילת ההעסקה שכר תשלום של מיתרונותיו להתעלם קשה תשלום .שניתן ככל מוקדם לעובדים גבוה שתשולם הפנסיה סך את מעלה גבוה שכר פנסיה במסגרת המבוטחים חדשים לעובדים אשר משמעותי יתרון על מדובר .צוברת עובדים נציגי מעט לא של לדעתם מהווה יחד .מודרניים הסכמים אל לפנות תמריץ הנזק לבין זה עקרון בין לאזן יש ,זאת עם שצד בעת הקיבוציים העבודה ליחסי שנגרם שכר תוספות לתבוע מזכותו מתפרק להסכם .ידו על המיוצגים לעובדים ביטול תוספת הוותק כקטליזטור לסכסוכי עבודה והגדלת ההוצאה הציבורית על שכר: שכר בין תלות היוצרת מדיניות של יישומה עשויה ,המעסיק רצון שביעות לבין העובד משותפת ועדה קיום ידי על מיושמת להיות נציגות עמדת גם ביטוי לידי תובא שבה /המעסיק של עמדתו רק ולא העובדים תגמול הינה התוצאה .עובד אותו של המנהל של וקיפוחם ,אידיאליים נורמטיביים עובדים מצבים או שונות מוגבלויות בעלי עובדים מודרניותם של הסכמי שכר "מודרניים" - רפורמה בהסכמי שכר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=