כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

76 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים בשל למשל כמו ,משותף אינטרס ללא חלק הוצאת בעניינינו .הרבה שונותם ממתחם העובד של משכרו משמעותי ,מיוחדת אישית תוספת ,המשותף האינטרס ומחליש הדעת שיקול מתחם את מצמצם .המקצועי האיגוד של כוחו את בקשתה מתוארת אחדות בעניין הדין בפסק האישיים חוזים עובדי של עמותה של מיקוח כיחידת להכרה ,המדינה בשירות כי פסק לעבודה הארצי הדין בית .נפרדת את הדין בית התיר שבהם שנמנו במקרים הדבר ,העבודה במקום המיקוח יחידת פיצול משותף אינטרס הוכחת בעקבות נעשה .העובדים לקבוצת מיוחד עובדים שיש העובדה כי קבע הדין בית אישיים שונה - בחוזים באופן המועסקים לחוק 40 סעיף לפי המעסיק סמכות מכוח אינה ,1959 תשי"ט- ,)מינויים( המדינה שירות ,הקיימת המיקוח יחידת גבולות את משנה שהארגון ,המדינה בשירות העובדים כלל של .ההסתדרות הוא בה היציג היציג העובדים ארגון היא ההסתדרות המעדיפה לשיטה בהתאם ,המדינה בשירות מעסיק בשירות המפעלית המיקוח יחידת את ,דופן ויוצאי ייחודיים מקצועות למעט ,אחד .נפרדות מיקוח כיחידות שהוכרו הקיבוצי במישור פועלת שההסתדרות בעוד ,כקולקטיב העבודה במקום העובדים למען השירות מיחידות יחידה עובדי קבוצת הפיכת אותה ובתוך ,נפרדת מיקוח ליחידת הציבורי בין אישית הבחנה נפרדת מיקוח יחידת ברשות שעיסוקם למרות( לעובד עובד הדומה חדש מעמד מייצרת ,זהה המעסיק האישיים בחוזים המועסקים לעובדים יותר הסכם במסגרת המועסקים לעובדים מאשר .קיבוצי דיפרנציאלית אישית תוספת תשלום שלילת תוך ,הקיבוצי ההסכם במסגרת מלוא והענקת )שוויון( הקולקטיב שיקולי מהווה ,המעסיק דעת לשיקול הסמכות בהיעדר "אינטרס .המשותף האינטרס צמצום מיקוח כיחידת ההכרה משותף" מצטמצמת תקופה לכיוון בנסיגה לדעתי ומדובר ,קיבוציים הסכמים חוק של טרום-חקיקתו .1957 תשי"ז- העובדים דרישת נדחתה ,אחדות בפס"ד במדינה שהועסקו עובדים( אישיים בחוזים מיוצגים להיות )מיוחד אישי לחוזה בהתאם ונקבע ,ביניהם השונות אף על כקולקטיב האישיים החוזים עובדי באותם הכרה כי בכוחם לפגוע עלולה נפרדת מיקוח כיחידת של הארגוני כוחה את לצמצן ואף ,הקיבוצי .ההסתדרות בין ההבדל של צמצומו עם הצער למרבה חלוקת התרת לבין אישי בחוזה המועסק עובד לאחר( לעובדים מיוחדת אישית תוספת ויצירת הארצי השכר דירוג השפעת ניטרול ,המעסיק דעת שיקול לפי )מודרני דירוג העובדים ארגון של תפקידו מצטמצם לבין העובדים ארגון בין ההבדל ומטשטש האישיים החוזים עובדי את שייצגה עמותה .אחדות דין בפסק המתוארת וביצועיו מעסיקו בעיני חן יישא אשר עובד מדי אחוזיים שכר קידומי יקבל זאת יצדיקו אולם )לכולם ששולם הוותק במקום( שנה ,ומותר חופשי באופן דעה שמביעים עובדים

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=