כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

75 המורכבת החישוב מלאכת ,נפרדים כללים ולא ,הדיפרנציאליות את מבטאת אשר היא בין ההבחנה את המטשטש מיוחד הסכם .העבודה במקומות לעיסוק עיסוק דבר אינו ודירוגים לענפים ההפרדה נושא כלכלית משמעות בעל סיווג אלא ,פשטני ייחודי אינו שכר לדירוגי סיווג .כאחד ומעשית נמנעת הבלתי ההפרדה .הציבורי למגזר ענפי בין מההבחנה נגזרת העיסוק לענפי היכולת עניין של בבסיסו .השונים הכלכלה במיוחד לתפוזים", ולעסוק להשוות "תפוזים נעיין אם אף .עיסוק וכל ענף כל של וביחודי המאפשרים אלה ,השונים השכר בסקרי שכר השוק" של לגבי "שווי מסקנות הסקת ומתמיד מאז מבחינים ,מסוים בעיסוק עובד לעיסוק בהתאם השונים המקצועות בין .העבודה מקום לפי ולא ולמקצוע שונות סמך ויחידות ממשלה במשרדי ,ברי ,ייחודיים יחידתיים תגמול הסדרי קיימים מפעליות – תוספות ,יחודיות תוספות ייחודיות תוספות של בקיומן אין אולם העיסוק מבוסס הדירוג ניתוץ להצדיק כדי דירוג מכל המנותק מפעלי בדירוג והחלפתו .אחר כי היא לכאורה המתבקשת המסקנה דיפרנציאליות מאפשר הקיים המצב דווקא ההסכמים ולא ,האוצר שר מטיף שאליה הוותק תוספת את ה"מתקדמים" המבטלים ,זאת עם .אישי קידומים תקציב ויוצרים אמור המעסיק את המחייב הלב תום עקרון .הדיפרנציאליות תפיסת את לשנות הסכמים מודרניים ברמת הפרט- במקום תוספת ותק, תקציב קידומים אישי :לעובדים דירוג שינוי רק כולל אינו מודרני הסכם למקום מיוחד לדירוג ארצי מדירוג העובד של ביטולה ,נוסף עקרון אלא .העבודה תוספת הינה הוותק תוספת .הוותק תוספת של ויתקו עם המתקדמת העובדים לשכר .העבודה במקום העובד תוספת מובטחת מודרני הסכם במסגרת דעת שיקול לפי לעובד פרטנית אישית זכות העובדים לנציגות שיש מבלי המעסיק או השוואה לדרוש או זכות ,בנושא לטעון .כלשהי תביעה לדירוגים הציבורי המגזר של פיצולו ,כך אינו שיהיה ככל משמעותי מהלך ,יחידתיים ואם ,המיקוח יחידת את מפרק כשלעצמו בו – הנוסף המרכיב .עמו להשלים היה ניתן עובד", לכל מיוחדת אישית תוספת "תשלום במעמד עובדים למעין העובדים את הופכת .אישי חוזה קיבוצי – חצי הסכם חצי :דואלי מוחלשת היא אישית תוספת לאותה וביחס המשותף האינטרס .כך על הוויתור מכוח בעיסוקם שווים הם אם גם לעובדים .קיים אינו ,ובוויתקם המעמד את מבטלת אף שכזו התנהגות :להלן( אחדות בהלכת שניתן המיוחד מייצג עובדים ארגון כי 15 )אחדות הלכת הסכמים כריתת ותכליתו הקולקטיב את עובדים המייצג מארגון להבדיל ,קיבוציים ataDwaL ‏‏ הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל, פורסם בנבוב 31-90-54462 ) עסק (ארצי 15 מודרניותם של הסכמי שכר "מודרניים" - רפורמה בהסכמי שכר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=