כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

74 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים להאחדת העובדים נציגויות של האינטרס השכר תוך אל למזג שניתן הוא השכר רכיבי פיצויי ב-"שכר" לצורך נכללו שלא רכיבים תוספת כגון משתנים רכיבים ,פיטורים ועל הוצאות החזרי ורכיבי נוספת עבודה זכאי לו הפנסיוני השכר את להעלות כך ידי .העובד יש .עלויות בצידו נושא שכזה רכיבים מיזוג המבוטחים לעובדים( אקטוארית עלות בכך לעובדים( כספית ועלות ,)תקציבית בפנסיה מצריך הוא שכן ,)צוברת בפנסיה המבוטחים .פנסיה לצורך המעסיק חלק של הוספתם הסכם יצירת ללא גם שכר רכיבי למזג ניתן הסכם ידי על ,מתקדם הסכם או מודרני תוך אל רכיבים של מיזוגם שיקבע קיבוצי 11 השכר. טבלת הכחדת סולמות השכר במגזר :הציבורי ,כה עד שנחתמו המודרניים ההסכמים של שונות ביחידות העובדים את מוציאים השכר סולמות מתחולת המדינה שירות ,חדשים שכר סולמות ויוצרים הציבורי במגזר .מהצמדות ומנותקים מזה זה נפרדים בדברים הצהיר ,ליברמן אביגדור האוצר שר במשרד השכר אגף של השנתי בכנס שנשא אדם כוח על לשמור רוצים “אם כי האוצר משכר מנוס הציבורי – אין בשירות איכותי .12 דיפרנציאלי" של מיישום חלק הינם מודרניים הסכמים עבודה ביחסי יסודית תפיסה .זו גישה ,השונים העבודה ענפי בין שההבחנה היא יעילות לצורך ונחוצה ראויה הבחנה הינה לעוסקים המשותפים האינטרסים והבטחת מסווגים השונים העבודה ענפי .הענף באותו ענפי של ובינ"ל אחיד לסיווג בהתאם ידי על התאמה עברה אשר 13 הכלכלה 14.לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה הכיר -1957 תשי”ז , קיבוציים הסכמים חוק קיבוצי הסכם לכרות האפשרות בצד הוא גם שטח תא על או מסוים ענף על החל כללי קיבוצי הסכם לכרות גיאוגרפי - באפשרות .)מסוים למעסיק( מיוחד ביטול לעיתים כולל ,מודרני להסכם המעבר בדירוג ושיבוצו עובד משובץ בו השכר דירוג השתייכותו את רק הכולל ,לעיסוק הניטראלי תכופות לעיתים .העבודה למקום עובד של הדירוג בהסכם מודרני אינו כולל דרגה .אלא כולל טווח שכר חיובי דבר הינה השכר תלוש של הנגשתו חישובו .סלולר חשבון אינו שתלוש אלא ,השכר בתלוש המופיע אחד שכר רכיב של ,אחר שכר ברכיב דבר של לאמיתו תלוי בשעה .אחר קיבוצי מהסכם נובע אשר עם שכר ודירוג מאפיינים יש עיסוק שלכל נחתם הסכם שכר בין מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון 8102.3.41 למשל בתאריך 11 המורים העל-יסודיים, בתיאום מול הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר שמיזגה מרכיבים שונים אל טבלת השכר. .)1202.21.72( rekraM ehT " אבי בר-אלי ""הרגנו את לימודי הכלכלה, עכשיו הורגים את ההיי-טק. אסור לנו להיות ממוצעים 12 https://www.themarker.com/news/.premium-1.10497064 .4 .veR ,)seitivitcA cimonocE llA fo noitacifissalC dradnatS lanoitanretnI( CISI 13 https://din-online.info/pdf/lst6.pdf (מהדורה מעודכנת), פורסם באתר הלמ"ס 1102 הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 14

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=