כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

72 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים את ולהעמיד העובדים של זכויותיהם על חייב שכר תלוש .משפטית לבחינה הנתונים פירוטו ולכלול שניתן ככל מפורט להיות ,האמור התיקון בשל .ורכיב רכיב כל של 1958- תשי"ח ,השכר הגנת לחוק התוספת פרטי שכותרתה ,לחוק )ב (24 סעיף מכוח( רכיבים עשרות כוללת ,לעובד ששולם השכר על חל זה חקיקה תיקון של הוראותיו .שונים והגופים הסמך גופי ,במשק המעסיקים כל הציבוריים המעסיקים לרבות ,המתוקצבים .והמדינה ,השכר הגנת חוק הצעת של ההסבר בדברי תלוש מצוין )24 ' מס תיקון( -1958 תשי”ח ביותר החשובים המסמכים כאחד השכר המעידה מרכזית ראיה מהווה אשר לעובד העובד של זכויותיו ועל עבודתו תנאי על השכר תלוש .שיפוטית בערכאה הקבילה בתי בפני זכויות ולמימוש להבנה רק לא נחוץ זכויות למימוש כתנאי אף אלא לעבודה הדין ],משולב נוסח [הלאומי הביטוח חוק פי על .-1995 תשנ”ה ל 24 תיקון דמציעי אליבא ,השכר תלוש להבנה אינו -1958 תשי”ח, השכר הגנת חוק למימוש אלא ,ההדיוטות ידי על התלוש של תנאי ולפרשנות היום בבוא משפטיות זכויות .ערכאות בידי ,שחלו העבודה המגזר על בעיקר השפיע זה תיקון כי נכון את כמשקף לציינו חשוב אולם ,הפרטי של למורכבותו בנוגע המחוקק מדיניות של שכר בתלוש מדובר אם בין .שכר תלוש אם ובין ,הפרטי במגזר המועסק האזרח .הציבורי והמגזר המדינה בעובד מדובר היבטים במיזוג והאחדת רכיבי שכר הנוגעים לשכרם

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=