כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

71 .מהותם בדבר חקירה ללא לצרכן נהירים הביאו והרגולציה התחרות הסלולר בשוק ובחברות בבנקים .העיסקה תנאי לפישוט חייבה הרגולציה הפנסיה וקרנות הביטוח עירבוביית מתוך ,העיסקה עיקרי את לחלוץ .והטבלאות המספרים רבים מרכיבים פירוט של זו כלכלית תרבות לצרכן מוכרים שאינם בכינויים ושימוש את רק מייחדת אינה ,מקצוע בעל שאינו אלא ,והבנקים הביטוח הסלולר חברות אשר שנים וארוכת נפוצה התנהלות מהווה הגשש של במערכון אף ביטוי לידי באה שתכליתה ,בטקטיקה מדובר כאמור 7.החיור הסוואת היא הרווחת האמונה לפי האפשרית מצב יצירת תוך ,העיסקה של האמיתי המחיר ידי על ,הבחירה זכות מהצרכן נשללת בו השוואה מאפשרים שאינם קשיים הערמת לשיטה בהתאם כי ,לו דומה למוצר המוצר בין .ומייאש מתיש ,מורכב הכל ,דומה מוצר - אין בתלוש השכר ההיפך הוא הנכון – או תלוש שכר אינו :חשבון סלולרי האפשרית המדיניות לרוח הפוך באופן הצמצום מגמת ,האוצר משרד של המסתמנת מיזוג או( השכר בתלוש השכר רכיבי של השכר לתלוש בודדות) – ביחס לשורות .הפוכה המגמה ,ומרכיביו ,השכר הגנת חוק תוקן 2008 בשנת כלל את מחייב אשר ,1958- תשי"ח רכיבי כל את לכלול במשק המעסיקים עמידה לאפשר מנת על השכר בתלוש השכר מודרניותם של הסכמי שכר "מודרניים" - רפורמה בהסכמי שכר "המוסך", כתב: יוסי בנאי על פי אפרים קישון, ביצוע – הגשש החיוור - "אז מה היה לנו שם? היה לנו ריגולז' ברקס, פלגים, פלטינות, 7 שטנגה, פילטר שמן, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט... את האלמנט אל תכניס לו לחשבון. האלמנט עלינו, און דה האוס."

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=