כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

70 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים מדרגות ובין הדירוגים בין לשונות הובילו .בשכר לשונות ומכאן ,דירוג בכל השכר שבחלק העובדה מן אף נובעת זו שונות סקטורים היו הציבורי המגזר מעובדי לחלק ,ייחודיים שאינם וסקטורים ייחודיים מקבילים ענפיים דירוגים היו מהסקטורים לא הסקטורים שלשאר בעוד ,הפרטי במגזר משך עודכנו לא השכר דירוגי .מקבילות היו שכר חוק של חקיקתו לאחר ואף ,רבות שנים בדרגות מהשכר מבוטל לא חלק המינימום זאת ,המינימום לשכר מתחת מצוי ,הדירוגיות .אלה שכר בדרגות נקלטו שעובדים למרות ומרכיביו השכר תוספות של התרבותן עם השכר ומבנה השכר תלושי הפכו הרבים .ומסועפים למורכבים בכלל השכר מדיניות בסוגיית רבים דיונים לאחר ועדה הוקמה 1977 בשנת ,השנים לאורך מכן ולאחר זה בנושא ברגלס 'פרופ בראשות בראשותו הוועדה עבודת חודשה 1985 בשנת 1989 בשנת לסיומה עד ,זוסמן 'פרופ של בראשית הממשלה ידי על מסקנותיה ואימוץ ,ההסתדרות כי לציין חשוב 4.90 ה- שנות לבצע הכוונה את מעורבת במגמה קיבלה 5 .הוועדה מסקנות ויישום רפורמה תלושהשכר הינו החריג לכלל :של הנגשת עסקאות חוזיות חוזה הבנת את מפשט מודרני הסכם במגזר השכר תלוש .השכר ותלושי העבודה רכיבי של רבות עשרות לכלול עשוי הציבורי חתימה .יתרונו ובכך ,ו"סימולי" שכר שכר של מספרם את תצמצם מודרני הסכם על .השכר תלוש של הבנה ותאפשר המרכיבים אינם שהעובדים היא היא הרווחת הטענה שייצרו והסכמים 6 השכר, תלוש את מבינים השכר ותשלום חישוב לאופן ברורה תבנית .זו בעיה יפתרו ייחודי אינו להבנה מסמך פישוט של הרעיון משפטי תוכן מהנגשת נפרד בלתי חלק והוא .לכך דוגמאות מספר אציין .עסקה של רבות שנים משך היוו הסלולר חשבונות חשבון של שפירוטו לכך ,מצערת דוגמה של לרעתו מסתבך פשוטה עיסקה על נעשה שהדבר הייתה נפוצה טענה .הצרכן ,שבוצעו יתר תשלומי להסוות כוונה מתוך זו הסוואה .להם זקוק אינו שהצרכן שייתכן להכנס אדם בני של רתיעתם את המנצלת ,החיוב מהות את ולפרש ,הקורה לעובי איפשרה ,יחסית קטן בחיוב מדובר כאשר .ניכרים רווחים לגרוף ,רבות שנים משך בכישורים צורך יש כי הייתה ידועה עובדה כדי ,רב וזמן קשב ובהקדשת בלשיים מעין שהשתרעו ההסכמים של תוכנם את להבין .עמודים של רבה כמות על כגון פיננסיים תאגידים כי היא נוספת דוגמה או חיובים לשלוח נהגו ביטוח וחברות בנקים ,וטבלאות מספרים במלל עמוסים דיווחים שאינם שונים כינויים בהם שמשובצים דו"ח ועדת זוסמן לבדיקת מערכת השכר בשירות הציבורי – הנחיות לצוות של ועדת השרים לענייני כלכלה, - 99 החלטת ממשלה כל/ 4 ]ISA-mof-WageLaborAgreements-000n2hg[ המדינה בארכיון פורסם ,18.2.1990 מיום ,המשא ומתן" ]ekzm000-stnemeergArobaLegaW-fom-ASI[ ,"2991 ארכיון המדינה, "היחידה לשכר והסכמי עבודה - זוסמן כללי 5 רו"ח איריס עוזיהו "משהו כאן לא בסדר כשכל כך הרבה עובדים לא מבינים מה כתוב בתלוש השכר שלהם", גלובס, מדור שכר 6 .)0202.7.71(

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=