כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

69 אלו ההסכם)" ואי שנת עם( אחוזית "תוספת בשורה השכר מוטמע ומשונים שונים שמות לתכליתה– בהתאם המכונה ,ברורה אחת ."שכר" העובד על נעשתה השכר מרכיבי חלק של לידתם הפנסיוני הקובע השכר הגדלת לצמצם מנת במגזר אחרים מגזרים על רוחב השלכות או .הציבורי חוזיות עסקאות הנגשת כי חולק אין ומתנאים ,משפטיות ו"הפשטתן" ממניירות בדרך מאפשרת ,ויסודיים מהותיים שאינם .הרחב לציבור יותר טוב שירות מתן כלל אפשרית עמדה לפרוש אבקש זה בחיבור של החדשה מדיניותו את למתן המבקשת הסכמים בכריתת הדוגלת ,האוצר משרד מהותו .הציבורי קיבוציים "מודרניים" במגזר לכלול בהכרח חייב הסכם "מודרני" אינו של הקיימים ההסדרים כל של ניתוצם את השכר סולמות פירוק כי לטעון ואבקש למגזר המשותפים הציבורי במגזר הנהוגים את בהכרח משרתת אינה ,כולו הציבורי תגביר ,להיפך אלא ,הציבורי המעסיק .תצמצמם ולא ומחלוקות עבודה סכסוכי מודרניותו של הסכם המודרני רעיון בן :שלושה עשורים ,ועיקר כלל מודרני הסכם "מודרני", אינו התשעים בשנות הרחק נטועים שורשיו שכן כללית בהגדרה מדובר .הקודמת המאה של שבמרכזו נושן רעיון שיווק ,שמשמעותה מספר תוך אל השונים השכר רכיבי מיזוג כרפורמה ,שכר מרכיבי של יותר מצומצם הראוי הכבוד את להעניק יש .חדשנית ,הרעיון את הגו אשר זוסמן ועדת לחברי להניע ממשיכות אדוותיו ,יושם שלא שאף .המו"מ בחדרי ביטוי ומוצאים תהליכים שנכללו מהרעיונות חלק את להלן אמנה ביטוי מוצאים אשר ,זוסמן ועדת במסקנות /המודרניים ההסכמים של המסדר ברעיון .המתקדמים שירותי ארגון של הראשונים בימים כבר הנוגעות בבעיות הממשלה נתקלה המדינה לעובדי "המנגנון" בין השכר תשלום לאופן שעובדי העובדה את לציין ניתן הבעיות להקמתה קודם הועסקו ,שקמה המדינה העובדים מן מוסדות – חלק במגוון אחר חלק ,המנדט בממשלת הועסקו הלאומיים והמוסדות היהודית בסוכנות לאחר שנקלטו עובדים של רב ומספר במוסדות הועסקו לא מתאימים שנמצאו ומתנועות הפרטי מהמגזר והגיעו אלה החליטה כמעסיקה המדינה 2.המחתרת ההולמות שכר דרגות של אחיד סולם ליצור ישובצו בהם והעיסוקים התפקידים את הקמת על הורתה הממשלה .העובדים להקמתם הצידוק שבבסיס מיוחדות ועדות הגורמים כ"אחד הדבר צוין שכר דירוגי של של ויושרו יעילותו להבטחת החשובים זו להחלטה הממשלה". בהתאם מנגנון נחתם 10.2.1949 ביום ,שהוקמו ולוועדות עובדי לארגון הממשלה בין זמני הסכם הסכמים השנים עם 3 .זה בנושא המדינה להסתדרות המדינה בין שנחתמו דירוגיים ]dbu9000-secivreSliviC-OMP-ASI[ 8491.1.1 , ארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה/נציבות שירות המדינה 2 .5 ], שם בעמוד dbu9000-secivreSliviC-OMP-ASI[ 8491.1.1 , ארכיון המדינה, משרד ראש הממשלה/נציבות שירות המדינה 3 מודרניותם של הסכמי שכר "מודרניים" - רפורמה בהסכמי שכר

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=