כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

68 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים מה סביב השיח מתגבר האחרונה בעת עבודה והסכמי השכר על הממונה שאגף לשון - הסכמים כמטבע טבע ,האוצר במשרד מודרניים" או המכונים "הסכמים קיבוציים מתקדמים". "הסכמים אינם מודרניים הסכמים כי אטען זה בחיבור והמסקנות מהרעיונות חלק של יישום אלא השכר מערכת לבחינת בוועדה שגובשו זוסמן 'פרופ של בראשותו ,הציבורי בשירות משנות 1 "ועדת זוסמן") :להלן שתקרא( ז"ל שאינם כך .הקודמת המאה של התשעים .כלשהי התקדמות מסמלים ואינם מודרניים / מפעליים דירוגים לתת שכר דירוגי פילוג ובתוך הציבורי האינטרס את נוגד יחידתיים סכסוכי מספר את בעתיד להגביר עלול כך בחלק ותק תוספת ביטול .ועוצמתם העבודה קידומים" ויצירת "תקציב העבודה ממקומות ואת החיכוך את שיגביר מהלך הינו אישי שיקול מלוא העברת .העבודה סכסוכי כתפי אל אישית תוספת לתשלום הדעת שהוא עובד של חדש מעמד יוצרת המעסיק ניתן .קיבוצית במסגרת לגמרי מועסק לא מעין שהיא לצורה זה חדש דפוס להקביל וחצי קיבוצי הסכם חצי :וחצוי דואלי מסמך .אישי חוזה מבנה בהפיכת היא ההסכמים של מודרניותם מרבית הטמעת ידי על ,ומובן לפשוט השכר אחת", הינה תוך "שורה אל השכר מרכיבי שונים שכר סימולי מאות במקום .חיובי צעד מהוות לעיתים אשר ,תוספות המבטאים ומכונים בודדים ושקלים אחוזים שברירי וכינויים - "עידוד ..." "מענק...", שמות מיני בכל ועדת זוסמן הינה ועדה בראשותו של הכלכלן צבי זוסמן, שקמה על מנת לבדוק את מבנה השכר במגזר הציבורי. 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=