כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

64 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים . ד מכח עקרון האוטונומיה הקיבוצית, כל עוד מנוהל משא ומתן קיבוצי, לא ניתן להעלות טענות שעניינן בתוכן המשוער של ההסכמות הנדונות במשא ומתן אשר טרם גובשו בהסכם קיבוצי נעשתה 24 עניין ועד גמלאי חברת החשמל, ב פנייה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה למנוע מחברת החשמל לחתום על בבקשה , ולהורות לה להמציא לידיהם הסכם קיבוצי מסמכים ותחשיבים הנוגעים לנושאי ההסכם הקיבוצי. טענת המבקשים הייתה כי יש להם צורך במסמכים עקב חששם כי ההסכם המתגבש יפגע בזכויותיהם. בית הדין האזורי דחה את הבקשה וקבע כי חשש מסוג זה אינו מהווה עילה למניעת חתימת הסכם ולקבלת מסמכים. וכך נקבע: "המבקשים אינם מצביעים על פגיעה מסוימת בזכות קנויה שלהם, ומטבע הדברים שאינם יכולים להצביע על כזו, בטרם גובש ההסכם ונחתם סופית, ומכאן אף הבעייתיות שבבקשתם זו. שכן ממה נפשך, במסגרת הליך זמני ולכאורי זה, אין בידינו לקבוע כי אמנם ישבהסכם המתגבש משום פגיעה בזכויותיהם של המבקשים, וכי יש בו משום פגיעה בזכויות מוקנות של המבקשים והעיקר לענייננו הוא שלא בכוונה לחתום על ההסכם יכולה, אם בכלל, להיות פגיעה בזכויות המבקשים ופגיעה בזכויות מוקנות שלהם. אלא שרק בחתימה על ההסכם ובביצועו בפועל יכולה להיות, אם בכלל, פגיעה בזכויות מוקנות של המבקשים, וזאת נדע רק לאחר שיגובש ההסכם הסופי וייחתם." ... טענתםשל המבקשים לפיה הםפונים לבית הדין בהקדם ובטרם יהיה "מעשה עשוי", כדי למנוע פגיעה אפשרית בזכויותיהם, גם אם היא שובת לב על פניה, הרי שהיא איננה רלבנטית עת עסקינן במשפט העבודה ובמשפט העבודה הקיבוצי בכלל, בכל הנוגע למישור היחסים שבין העובד או נציגות העובדים לבין המעביד, שהוא המישור הרלבנטי המצוי בתחום סמכותו של בית דין זה, וכפי שבואר לעיל, אם אמנם יתברר שההסכם פוגע בזכויות מוקנות שלהם ונגוע באי חוקיות, הרי שלבית הדין לעבודה מוקנית הסמכות להעניק סעדים למבקשים במישור זה בכל הנוגע להוצאתו אל הפועל של ההסכם." על המבקשים שהגישו ערעור רשות בקשת בהחלטתה נדחתה הארצי הדין לבית ההחלטה אשר 25 ליבנה וירט )אז כתוארה( השופטת של :הטעימה "המבוקש בבקשת רשות הערעור, הוא מתן סעד למניעת חתימה על הסכם קיבוצי בין צדדים ליחסי עבודה קיבוציים. נוכח האוטונומיההנתונהלצדדיםליחסיהעבודה הקיבוציים באשר לחתימה על הסכם קיבוצי ובאשר לתוכנו ... מדובר בסעד ממין .13.4.2010 , ניתן ביום דוניבסקי ואח' - חברת החשמל לישראל ואח' 31826-03-10 ס"ע 24 .5.8.2010 , ניתן ביום אחרים - חברת החשמל לישראל בע"מ 30 מיכאל דוניבסקי ו – 29285-05-10 ) בר"ע (ארצי 25

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=