כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

63 לעבודה לפיה: "על בית הדין לנקוט משנה זהירות עת הוא שוקל אם להתערב בפרט אחד מתוך מכלול ההסכמות והאיזונים שיצרו הצדדים להסכם הקיבוצי, שכן התערבות בפרט אחד עשויה להשליך על כל המכלול, ולשבש ולערער את מכלול האיזונים והפשרות אליהם הגיעו הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים. בהקשר זה יש להביא בחשבון כי לא תמיד יש לפני בית הדין התמונה המלאה הן על הרקע והנתונים שהביאו להסכמה הקונקרטית שאותה הוא שוקל לבטל או לשנות והן את ההשלכות שיהיו להתערבות בית הדין באותה הסכמה קונקרטית. זאת ועוד. התערבות בית הדין בתוכנו של ההסכם הקיבוצי אף פוגעת ביציבות יחסי העבודה, שכן מעבר לכך שיש בה כדי לערער את מכלול האיזונים שנקבעו בהסכם הקיבוצי, היא פוגעת גם בהסתמכות הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים והעובדים במקום העבודה על ההסכמות שהושגו במסגרת המשא ומתן קיבוצי. האמור נכון במיוחד עת מדובר בהתערבות בתוכנם של הסדרים כלכליים שלהם השלכות רוחב במקום העבודה, שכן ככלל לבית הדין אין את הכלים והנתונים הדרושים לקביעת הסדר כלכלי חלופי" האוטונומיה עקרון כיבוד מכח ,יוצא פועל של בתוכנו יתערב לא הדין בית הקיבוצית נדירים ב-"מקרים למעט ,קיבוצי הסכם בזכויות ומוכחת קיצונית פגיעה של וחריגים ההסכם בהוראות כי שנמצא וככל חוקתיות החקיקה להוראות סתירה קיימת הקיבוצי 23 בפרט". המגן ולחקיקת בכלל מקרים באותם התערבות שתידרש וככל היא אף לרוב תהא ההתערבות ,נדירים תהא המקובלת התרופה כאשר ,מוגבלת ביטול של ולתרופה .המפלה ההוראה ביטול הנחייה גם להתווסף יכולה המפלה ההוראה באשר הקיבוצי להסכם הישירים לצדדים כדי לפעול עליהם שלאורן המידה לאמות אחרת הוראה המפלה ההוראה תחת לקבוע .קיבוצי ומתן משא במסגרת החריג במקרה נדירות לעתים הניתנת תרופה ,הקיבוצי ההסכם בתוכן התערבות של מאליו גם המפלה ההוראה הרחבת של תרופה הינה זה סעד אולם .המופלית העובדים קבוצת על .גרידא טכני כעניין ולא רבה בזהירות יינתן הדורשת האפליה במהות בהתחשב ,זאת התחשבות ותוך חומרתה ובמידת לתקן תיקון ההרחבה סעד :לפיהם נוספים בשיקולים גם הצדדים בין ההסכמה בבסיס פוגע לא יסוד וזכויות ;שלהם הרצון ואוטונומיית חופש :לצדדים הקיימות נוספות חוקתיות אם בחינה ותוך ;ההתארגנות ובחירות החוזים אי מעצימה או יוצרת לא כשלעצמה ההרחבה ותוך ;אחרות עובדים לקבוצות ביחס שוויון של הרוחב השלכות של בקיומן התחשבות .והתקציבי הארגוני בהיבט הסעד מתן הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף להתאגדות עובדים – כוח 32690-10-10 סב"א (ארצי) ;31 , פסקה עניין סאוט אלעמל 23 דני קליג' - מדינת 397/99 לפסק דינו של הנשיא אדלר; ע"ע (ארצי) 23 , סעיף 20.1.2011 (לא פורסם) לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי מדינת ישראל משרד הבריאות ומשרד האוצר - ההסתדרות 722-09-11 ) ); סק"כ (ארצי 31.12.99( , ישראל נציבות שירות המדינה ,מדינת ישראל-משרד הבריאות ומשרד האוצר - ההסתדרות הרפואית בישראל 2376-10-11 ) ); סק"כ (ארצי 4.9.11( , הרפואית בישראל .))12.10.11( עקרון האוטונומיה הקיבוצית – נקודת ארכימדס בהסכם הקיבוצי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=