כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

61 זה סמכותו של הממונה מצומצמת למדי אין הממונה מופקד על בחינת תוכנן של הוראות ההסכם הקיבוצי, להוציא מקרים נדירים בהם ניתן לקבוע על פני הדברים כי הוראות ההסכם הקיבוצי, או חלקן, סותרות את הוראות החוק או יש בהן פגיעה בעקרון 18.השוויון" על הממונה לערוך את בדיקתו בהתאם, " בזהירות המתחייבת, תוך שמירה על האוטונומיה של הצדדים למערכת היחסים הקיבוצית"; ו"בהקשר התוכני, על מנת למנוע פגיעה באוטונומיה של הצדדים למערכת היחסים הקיבוצית, הבדיקה תהא זהירה .19 במיוחד" )ב ( מדיניות הערכאות המשפטיות של הימנעות ככל הניתן (למעט מקרים חריגים) בהתערבות בתוכנו של הסכם קיבוצי מדיניות בית המשפט העליון ובתי הדין לעבודההינה כי במסגרתהביקורתהשיפוטית, בתי הדין יימנעו מהתערבות בתוכנו של הסכם קיבוצי שגובש. מ"אין מקום שהרשות השיפוטית תבדוק את תוכנם של ההסכמים ו"על אחת 20 הקיבוציים, אם טובים הם או לאו". כמה וכמה נכונים הדברים בנוגע לקביעת תנאי עבודה בנושאים מרכזיים בתחום יחסי העבודה, הטעונים הכרעה של מדיניות חברתית או כלכלית בהיבט רחב, ובהיקף לפסק 8 , פסקה 7.1.2007 הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל - מדינת ישראל הממונה על יחסי העבודה, 11/06 עב (ארציד) 18 דינו של הנשיא אדלר לפסק דינה של 61 לפסק דינה של השופטת דוידוב מוטולה; וראו גם פסקה 48 , פסקה עניין התאחדות תאגידי כוח אדם זר לבניין 19 השופטת דוידוב מוטולה 113 עמ' (2) 109, פ"ד לז, הארצי לעבודה נ' בית-הדין נחיאס 439/82 בג"ץ 20 עקרון האוטונומיה הקיבוצית – נקודת ארכימדס בהסכם הקיבוצי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=