כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

60 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים עקרון האוטונומיה הקיבוצית נובע מחוק . כך, למשל, 1957 הסכמים קיבוציים, התשי"ז – ; מעצם 10 מעצם הגדרת ההסכם הקיבוצי העקרון שהצדדים הישירים ליחסי העבודה ; לאור 11 יכולים להודיע על ביטול הסכם העקרון לפיו הסכם קיבוצי שהינו לתקופה מסויימת, ככל שהצדדים בחרו להמשיך ;12 לקיימו הופך להסכם לתקופה לא מסויימת מכח העקרון ששינוי ביציגות לא פוגע בתוקף זאת ועוד. עצם הגשת 13 ההסכם הקיבוצי. ההסכם הקיבוצי לרישום הינה פעולה התלויה ברצון הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, "ובכךהדגישהמחוקקכי הואמותיראוטונומיה לצדדים למערכת היחסים הקיבוצית לכרות הסכם קיבוצי ולקבוע את תוכנו, בלא צורך 14 באישור של רשות ציבורית כלשהי." עקרון האוטונומיה הקיבוצית נובע גם מהאמנה בדבר הזכות להתארגן ולנהל משא ) של ארגון העבודה 98 ' ומתן קיבוצי (מס 15.ILO הבינלאומי ה- עקרון האוטונומיה הקיבוצית נגזר גם מחזקת ייצוג ההולם של נציגות העובדים, המייצגת גם ציבור עובדים שאינו הומוגני ומורכב מקבוצות עובדים עם אינטרסים מנוגדים לרבות "במקרים בהם יהיו בין העובדים כאלה שאינם מסכימים למהלכי המשא-ומתן או המתנגדים להסכם הקיבוצי כפי שהתגבש ; ונובעת מהצורך בוודאות ויציבות 16 ונחתם" 17 יחסי העבודה הקיבוציים. . ג עקרון האוטונומיה הקיבוצית הינו נקודת הארכימדס של ההסכם הקיבוצי שגובש בין הצדדים ונחתם ביניהם ומהווה חסם מהתערבות רשויות השלטון וערכאות שיפוטיות העקרון לפיו ערכאות משפטיות ורשויות השלטון לא יתערבו בתוכנו של ההסכם עניין גיא חרות:הקיבוצי, בא לידי ביטוי ב "חופש ההתאגדות וחופש המשא-ומתן הקיבוצי אינם מתיישבים, מעיקרם, עם התערבות חיצונית - בין שזאת התערבות הרשות המבצעת ובין שזאת התערבות הרשות השיפוטית, בתוכנם של ההסכמים. 'מעיקרם' - אך לא תמיד. ומתי מתיישבים אלה? הם מתיישבים בראש ובראשונה משמדובר בהוראות שבהסכם קיבוצי הנוגדות את החוק...". )א ( מדיניות ראויה של אי התערבות הממונה על רישום הסכמים קיבוציים בתוכן ההסכם תוך חיוב בדיקה זהירה במיוחד מכח סמכותו המוגבלת עליהם היסוד ועקרונות היסוד זכויות לאור ,ותכליתו הקיבוצית האוטונומיה עקרון מושתת במישור תוכנו של ההסכם –לעניין כי " נקבע לחוק הסכמים קיבוציים 1 סעיף 10 לחוק הסכמים קיבוציים 13 סעיף 11 לחוק הסכמים קיבוציים 13 סעיף 12 לחוק הסכמים קיבוציים 5 סעיף 13 13 לפסק דינה של השופטת דוידוב מוטולה 41 , פסקה עניין התאחדות כוח אדם זר לבניין 14 עניין התאחדות תאגידי כוח אדם זר לבניין 15 לפסק 19 , פסקה 4.9.11 , מדינת ישראל משרד הבריאות ומשרד האוצר - ההסתדרות הרפואית בישראל 722-09-11 ) סקכ (ארצי 16 דינה של הנשיאה ארד (להלן: עניין הרופאים המתמחים) ניתן , הסתדרות העובדים הלאומית בישראל - הסתדרות העובדים הכללית החדשה 10/21 ס"ק ארציעניין הרופאים המתמחים; 17 .[ה} בפסק דינו של הנשיא אדלר 20 סעיף 10;2.5.20

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=