כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

59 ההסדר המשפטי המעגן את תנאי העבודה שיחולו עליהם. במסגרת האוטונומיה הנתונה לצדדים להסכם הקיבוצי, העניק המחוקק לצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים, את הסמכות והכוח לקביעת תוכנו של ההסכם הקיבוצי במסגרת משא ומתן קיבוצי, שהוא "תחום שמדרכו של המחוקק הממלכתי לא להתערב בו". בהתאם נפסק, כי "קביעת תנאי העבודה במפעל המאורגן נעשית במישור היחסים שבין הנהלת המפעל לבין קבוצת העובדים במשא ומתן קיבוצי, בשיתוף ותוך בירור הדדי של צרכי הצדדים. בדרך זו מוגשמים ערכים חברתיים של הידברות ושיתוף, ”.ומושגות על פי רוב גם תוצאות כלכליות עקרון האוטונומיה הקיבוצית הינו נקודת הארכימדס של ההסכם הקיבוצי, בהיותו מבוסס על רציונאל של איזונים ופשרות בין הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים לאחר שהצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים ; ועל 5 נשאו ונתנו על הטבות וויתורים הצורך לשמור על יציבות וודאות ביחסי העבודה הקיבוציים. זאת, מעצם מהותו של ההסכם הקיבוצי נורמה שהינה כחקיקת מגן המסדירה את מכלול הזכויות של הצדדים לו ושל צדדים שלישיים שהינם פרי משא ומתן קיבוצי של הצדדים להסכם. ועל כן, מפאת מהותו, עקרון האוטונומיה הקיבוצית מונע התערבות גורמי שלטון, ערכאות משפטיות ובצדדים שלישיים שאינם צד ישיר ליחסי העבודה הקיבוציים בתוכנו של ההסכם הקיבוצי. בהיותו הנקודה הארכימדית המאזנת ומגנה על הסכמות שהושגו מבין מכלול רצונות ואינטרסים וזכויותשלשני הצדדיםהישירים ליחסי העבודה הקיבוציים מחד; ומאזנת בין ההסכמות שהוגשו לגורמים חיצוניים שאינם נמנים על הצדדים הישירים ליחסי העבודה הקיבוציים מאידך, עקרון האוטונומיה הקיבוצית הינו כלי חשוב ביחסי העבודה הקיבוציים אשר תכליתו לעודד משא ומתן קיבוצי וגיבוש נורמות קיבוציות בהסכמה בהסכם קיבוצי. . ב זכויות היסוד והעקרונות עליהן מושתת עקרון האוטונומיה הקיבוצית כפועל יוצא, עקרון האוטונומיה הקיבוצית זכות נובע מזכויות יסוד חוקתיות אלה: ,7 , זכות המשא ומתן הקיבוצי 6 ההתארגנות זכות האוטונומיה של רצון הצדדים ליחסי ולכן, 9 ; וחופש החוזים. 8 העבודה הקיבוציים מדובר בעקרון הנגזר מזכויות יסוד חוקתיות. איתנה ניב נ' בית הדין 6845/00 בג"ץ ;)עניין רקנט :להלן ( (3)289 נא פ"ד ,אפרים רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה 6051/95 בג"ץ 5 )עניין איתנה ניב :להלן ( 663 )6( נו פ"ד ,הארצי לעבודה התאחדות עניין (להלן: 27.11.2016 החדשה, הסתדרות העובדים הלאומית - הסתדרות העובדים הכללית 62655-11-14 ) סבא (ארצי 6 )עניין פרבר (להלן: 26.9.2017 , ‏‏ דנה פרבר - המוסד לביטוח לאומי 25794-04-13 ) עע (ארצי ;)ןתאגידי כוח אדם זר לבניי עניין התאחדות תאגידי כוח אדם זר לבניין 7 עניין רקנט; עניין איתנה ניב 8 עניין פרבר; עניין רקנט; עניין איתנה ניב 9 עקרון האוטונומיה הקיבוצית – נקודת ארכימדס בהסכם הקיבוצי

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=