כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

58 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים א . אוטונומיה קיבוצית – ?מהי עקרון האוטונומיה הקיבוצית הוא עקרון יסוד עיקרון יסוד במשפט העבודה הישראלי הנובע מחוק הסכמים קיבוציים ביסוד חוק הסכמים “ ותכליתו לפיה קיבוציים עומדת הכוונה להעניק לצדדים להסכם הקיבוצי אוטונומיה באשר 1.”לקביעת תנאי העבודה במקום העבודה רשויות השלטון אינן אמונות “,ובהתאם לפקח על תנאי העבודה שנקבעו במסגרת , ומדובר בנושאים המוסדרים על פי הסכמה שבין הארגון היציג לבין המעסיק 2 או ארגון המעסיקים." העבודה ליחסי הצדדים כי קובע זה עקרון הם ,המלכות בעלי הם הקיבוציים הסדרת אופן את הקובעים ,המחוקקים העבודה- במקום הקיבוציות הנורמות 3 צדדי דו קיבוצי בהסדר או קיבוצי בהסכם .תוכנן ואת מאורגן במקום העבודה תנאי קביעת שבין הקיבוציים היחסים במישור נעשית איגודי ,עובדים ועדי לבין המפעל הנהלת באמצעות ,זאת .עובדים וארגוני עובדים להסכמות הגעה ותוך קיבוצי ומתן משא מוגשמים ,זו בדרך .משותפות קיבוציות ומתן משא ,הידברות של חברתיים ערכים של ארגוניים למנגנונים בנוגע ושיתוף התאמה אי פיטורי ,משמעת ,עובדים ניוד 'וכו דעות חילוקי מנגנוני ,צמצום ופיטורי וכך .מאידך כלכליים עבודה תנאי ;מחד עניין ב ארד )אז כתוארה( הנשיאה ציינה : 4 סאוט אל עמל ככלל, השותפים ליחסי העבודה במישור “ הקיבוצי, הםבעלי האוטונומיהלקבועאת )עניין אולמות השמחה : (להלן 7.1.07 הסתדרות העובדים הלאומית - הממונה הראשי על יחסי העבודה, 11/06 עב' (ארצי) 1 עניין אולמות השמחה 2 לצורך מאמר זה אתמקד בעקרון האוטונומיה בהסכם קיבוצי. אולם האדנים עליהם מבוסס עקרון האוטונומיה הקיבוצית ומאפייניו 3 של עקרון זה שרירים וקיימים, בהתאמה, גם בנוגע להסדר קיבוצי דו צדדי. לצורך הרחבה בעניין מהותו ומעמדו של הסדר קיבוצי ראו: 16 עו"ד אסתר הרשקוביץ רונן, המהפך של ההסדר הקיבוצי - ממזר לבן מלך, אוטוריטה עניין (להלן: 3.1.2012 , "סאוט אלעאמל" - להגנת זכויות העובדים והמובטלים - שר התעשיה המסחר‏והתעסוקה ‏ 51/09 סק"כ (ארצי) 4 )סאוט אלעמל

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=