כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

47 הנקרא "אי 3 ,התעסוקה שירות לחוק 44 סעיף ובהשבתות", קובע כך: בשביתות התערבות "לשכת שירות התעסוקה לא תשלח עובדים למקום עבודה שיש בו שביתה או השבתה ולא תשלח עובדים שובתים לעבודה, כל זמן השביתה או ההשבתה. מעסיק שהעסיק עובדים שובתים או מושבתים, ועובדים שעבדו במפעל שיש בו שביתה או השבתה, לא יובאו על כך בפלילים". עקרון זה הוחל א לחוק זה גם על לשכת עבודה 64 בסעיף פרטית. המחוקק שמר על עמדה עקבית במדיניותו גםשניםאחר כך, עתחוקקאת דבר החקיקה השני: קבלני ידי על עובדים העסקת לחוק 16 סעיף בשביתה העסקה הנקרא "איסור ,4 אדם כוח השבתה", קובע כך: "קבלן כוח אדם או לא יעסיק עובדים הבאים במקום עובדים המשתתפים בשביתה ולא יעסיק עובדים במקום עובדים המושבתים עקב השבתה, כל עוד השביתה או ההשבתה מתקיימות". 16 לחוק קובע, כי עבירה על סעיף 20 סעיף מהווה עבירה פלילית. בחוק הישראלי ניתן גם ביטוי למדיניות שפיטורים בשל השתתפות בשביתה אינם לחוק הסכמים קיבוציים, 19 רצויים. סעיף קובע, כי "[...]השתתפות בשביתה לא יראו כהפרת חובה אישית". בתי הדין לעבודה פירשו סעיף זה כמקנה הגנה לעובדים מפני פיטורים בשל השתתפותם בשביתה, משום 5 שחוזה העבודה מושעה בעת השביתה. ב(ג) 37 תיקנה הכנסת את סעיף 1972 בשנת לחוק יישוב סכסוכי עבודה ואיפשרה ללשכות העבודה לשלוח עובדים למקום עבודה שבו קיימת שביתה בלתי מוגנת: שביתה בלתי מוגנת אינה בגדר שביתה " לחוק 44 לעניין הפסקה השנייה לסעיף , לגבי 1959 שירות התעסוקה, תשי"טשליחת עובדים למקום עבודה שבו מתקיימת השביתה; ואולם דורש עבודה שלשכת עבודה הציעה לו עבודה במקום עבודה שמתקיימת בו שביתה בלתי מוגנת ובשל כך סירב לקבל את העבודה האמורה, לא ייפגעו עקבסירוב זה זכויותיו לפי התקנון לחוק האמור". ח"כ 41 שהותקן מכוח סעיף שושנה ארבלי אלמוזלינו (המערך), יו"ר ועדת העבודה, הסבירה במליאת הכנסת את השינוי המוצע: "סעיף זה בא לבטל את האיסור שחל על לשכת העבודה, לפי סעיף ,1959 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 44 לגבי שליחת עובדים למקום עבודה שיש בו שביתה או השבתה. עם קבלת החוק תהיה לשכת העבודה רשאית לשלוח עובדים למקום עבודה שבו קיימת שביתה או מדברים אלו נלמד 6 השבתה בלתי מוגנת". על התייחסות המחוקק לשביתות בלתי מוגנות לעומת שביתות מוגנות, ועל רצונו להקשות על קיומה של שביתה בלתי מוגנת, בשליחת דורשי עבודה למקום העבודה. ג. שביתת נהגי הקטרים .1959 חוק שירות התעסוקה, התשי"ט – 3 .1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו- 4 לפסק דינו של 6 , סעיף 145 הורן את ליבוביץ בע"מ נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה, פד"ע לה 1008/00 ולדוגמה ראה פס"ד - עסק 5 הנשיא אדלר. https://fs.knesset.gov.il/7/Plenum/7_ ), בקישור: 1975 , עמוד 22/03/1972 של הכנסת השביעית ( 287 פרוטוקול ישיבה 6 ptm_252909.pdf לא, לשבור!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=