כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

44 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים הדיווח איכות את חוקרת האמריקאית ערך של המשקיעים חשיפת של הזמנים ולוחות טיפלה החברה שבו לאופן בנוגע Activision בלתי מינית התנהגות על העובדים בטענות SEC- ה ,הדיווחים פי על .ואפליה הולמת Activision- מ מסמכים בדקה החקירה בובי המנכ"ל כולל ,הבכירים ומנהליה התמקדה החקירה ,הדיווחים פי על .קוטיק תיקי ,דירקטוריון ישיבת של בפרוטוקולים והסכמי לשעבר עובדים שישה של אדם כוח המנכ"ל בין וההתכתבות ,שלהם הפרישה לתלונות בנוגע אחרים בכירים מנהלים עם .אחרים ומסמכים ואפליה מינית הטרדה על הזדמנויות שוויון נציבות ,זמן באותו נגד תלונה הגישה EEOC האמריקאית נתונים היו עובדיה כי בטענה ,Activision נרחבת" או חמורה מינית ל"הטרדה מתקנים צעדים נקטה החברה "לא וכי של להסדר הביאה ומניעתיים". התלונה )המשפט בית לאישור עד( דולר מיליון 18 עומדת Activision .חיצוני מפקח ולמינוי התעסוקה מחלקת של תביעה בפני גם הועלו שבה ,קליפורניה של ההוגן והדיור בשם שהוגשה ייצוגית ותביעה דומות טענות בין הטוענת Activision של המשקיעים המשקיעים בפני חשפה לא החברה כי היתר מינית הטרדה עם המתמשכות בעיותיה את .העבודה במקום הטרדה על והאשמות חשיבות את מדגיש Activision עניין סביבת על לשמירה יזומים צעדים נקיטת בנושאי לסייע כדי תקין וייעוץ בריאה עבודה תלונה שמוגשת לאחר .והכשרה גילוי ,ציות ציבוריות חברות מינית הטרדה על חמורה הצהרות מבצעות אינן הן כי לוודא צריכות מהותי מידע משמיטות או מהותיות שגויות שלהן בגילויים או הפומביות בהצהרותיהן .למשקיעים האכיפה אגף של המשימה כוח כאשר ,כעת הקשורים בגילויים מתמקד SEC- ה של חשיפה של הסיכונים ,העבודה למקום .יותר גדלו משמעותיים כספיים לקנסות בדו"ח להיכלל אמורים אלו גילויים ,בארץ בדוחות עיון .תאגידית אחריות סיכוני ציבוריות חברות של התאגידית האחריות מניעת לטובת לפעול מחויבותן על מלמד .האפשריים ההיבטים בכל מינית הטרדה :לסיכום היא הברית ובארצות באוסטרליה המגמה .מינית המטרידים כלפי היחס החמרת הפיצויים בגובה ביטוי לידי באה ההחמרה .כזו מסוימת מגמה נכרת בישראל וגם

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=