כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

43 התאגידים לכל קראה הרשות .מדווחים מדי המשקיעים לציבור לפרסם המדווחים ןפואב ,וזאת ,תאגידית אחריות דו"ח שנה הקיקחב. וז הבוח ןוגיע אללו ירטנולוו דו"ח של החברתי הרכיב זו במסגרת ,היתר בין ,לכלול אמור התאגידית האחריות שיעורי ,מנכ"ל שכר יחס ,מגדרי שכר יחס לכלול שאמורות אדם זכויות הפרות ,פגיעה 13 מיניות. הטרדות בגין תביעות על נתונים גם הטרדות בגין תביעות על דיווח של זה נושא ערך לניירות הרשות את גם מעסיק מיניות במסגרת .(SEC- ה :להלן( הברית בארצות חברתית אחריות של בנושאים הטיפול האמריקאית ערך לניירות הרשות תאגידית לשאלה מיוחדת לב תשומת להעניק החלה שלהן המשקיעים את הטעו חברות אם הארגונית בתרבות לטפל מאמציהן בענין חושפות אינן והן מאחר העבודה במקום של ואמיתיות מהותיות האשמות כראוי בלתי והתנהגות מינית הטרדה על עובדים ההאשמות .העבודה במקום אחרת הולמת Activision חברת נגד שהוגשו האחרונות אמריקאית וידאו משחקי חברת שהיא החברות על שומה כי לתובנות הובילו בנושאי שלהם למשקיעים נאות גילוי לספק 2021 בספטמבר 14 העבודה. במקום תרבות לניירות הרשות כי ורנל'ג סטריט הוול דיווח הרהורים ראשוניים על הלכת כותה במבחן המעשה https://www.themarker. : ראה על כך ראיון עם ד"ר אורתר, ראשהמכון לאחריות תאגידית, המרכז האקדמי למשפט ועסקים, רמת-גן 13 com/markets/.premium-1.9737838 SEC Focus on ESG Has Expanded to Workplace Culture and Arnold & Porter ראו דיווח של משרד עורכי הדין האמריקאי 14 Sexual Harassment Investigations | Publications and Presentations | Arnold & Porter (arnoldporter.com)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=