כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

42 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים תהא העבודה סביבת כי להבטיח קרי ,מנע .נעשה לא שבענייננו דבר ,כדבעי מוגנת . ד האירוע קרות בעת כי העובדה שעשתה חדשה עולה הייתה המערערת לא ,ישראל במדינת הראשונים צעדיה את ,עברית דיברה לא ,המקום מנהגי את הכירה שבשלו הרקע את כנראה היוו אלו ונתונים ולהטרידה לנצלה שניתן שחשב מי היה להציב יש אלו בנסיבות .שנעשה כפי מינית הישנות למניעת בולט אזהרה תמרור במכלול הובא זה עניין ואף ,זה כגון מקרים 11 הרלוונטיים . השיקולים האופי את מדגישים הללו הקריטריונים שיקולי של והסובייקטיבי האובייקטיבי האובייקטיבית המסגרת תוך אל .הדין בית בית התאים פיצויים לפסיקת שיקולים של המקרה לנסיבות הפיצוי גובה את הדין בשיעור נזק הוכחת ללא בגין פיצוי ופסק .מאפשר שהחוק המקסימלי הארצי הדין בית של דינו פסק ,לסיכום התנהלות חובת של מסר מעביר לעבודה אוירה להשלטת המעסיק מצד קפדנית התיאוריה בסיס על העבודה במקום הוגנת הארגוני". הצדק של "אקלים פסיקת פיצויים בגין הטרדה מינית באוסטרליה 12 Golding v Sippel :אוסטרלי דין בפסק בית and The Laundry Chute Pty Ltd 6 ב- :חדש שיא קבע באוסטרליה המשפט של לעבודה הדין בית ,2021 באוגוסט מדינתי במרחב חדש תקדים קבע קווינסלנד מינית למטריד שהורה בכך באוסטרליה זה כפיצוי דולר 130,000 סך לשלם שלו ולעסק כלכלי נזק בגין ממוני ופיצוי ועונשי כללי חודשים 14 במשך מינית שהוטרדה לעובדת הפסד בגין פיצויים לה העניק ובנוסף הם אלו .דולר 28,702 של בסך השתכרות של עמדותיו על המלמדים גבוהים סכומים .האוסטרלי המשפט בית ,גולדינג 'גב שהעובדת לאחר קצר זמן עבודתה את החלה ,מהפיליפינים במקור החל ,סיפל מר ,והמנהל הבעלים בחברה ההטרדה .לרעה ולהפלותה מינית להטרידה כספית הצעה ,בישבנה חוזרות נגיעות כללה ,מין יחסי לקיום בתמורה דולר 500 של כאשר .לסקס הדרישות תכיפות והגברת הביתה אותה שולח היה הוא סרבה העובדת למרות ,שלה העבודה שעות את ומבטל רעוע כלכלי במצב שהיא לו אמרה שהיא דיווחה העובדת .לעבודה בפניו והתחננה ולא סיפל מר של התנהגותו על למשטרה 'גב ,מכך כתוצאה .העבודה למקום חזרה המשפט ובית פסיכולוגי מנזק סבלה גולדינג .יחסית גבוה פיצויים סכום לה פסק חובות הדיווח על תביעות בגין הטרדה מינית לפני פרסמה ערך ניירות הרשות ,בישראל לגילוי מוצע מתווה 2021 באפריל כשנה אחריות וסיכוני תאגידית אחריות אודות ESG (Environmental, Social תאגידית תאגידים ידי על and Governance) ICQ 14 ]2021[ 12

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=