כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

41 לפעול אלא מיניות בהטרדות ישיר בטיפול ולשנות הוגנות של אסטרטגי קידום לשם שישפיע כך 9 הארגוני" הצדק את "אקלים בנושאים ארגונית מבחינה משמעותית ההטרדה תופעות מיגור על היתר ובין ,רבים .המינית הפעולות :הטרדה פוסט – שלב השני אירוע מתרחש עת לנקוט צריך שהמעסיק באמצעות בתלונה הטיפול קרי ,הטרדה של ,התלונה את לקבל זאת ובכלל ,ת/האחראי הטיפול אופן בדבר ת/המתלונן את ליידע כל שמיעת תוך התלונה את לברר ,בהטרדה ,דיחוי וללא ביעילות וזאת ,בדבר הנוגעים במהלך יפגע/ת לא ת/שהמתלונן דאגה תוך .למעסיק ממצאיו סיכום ולהגיש ,הבירור כי למסקנה הדין בית הגיע לכך בהקשר לחובותיה בניגוד פעלה המעסיקה החברה שמצופה כפי באירוע טיפלה ולא כמעסיקה מהחברה הנדרשת הפעילות .ממנה מינית ההטרדה מניעת על ומהאחראית :כדלקמן היא האירוע פוסט בשלב א . :האחראית על 1 1 . המתלוננת או המתלונן את לידע או מינית בהטרדה הטיפול לאופן באשר ;החוק פי על ההתנכלות הגורמים שמיעת תוך התלונה את לברר ;בעניין המעורבים 2 2 . וללא ביעילות להתבצע הבירור על ;דיחוי 3 3 . של ופרטיותם כבודם על הגנה תוך ;המעורבים 4 4 . המתלוננת או המתלונן כי לוודא יש בענייני התלונה בירור במהלך יפגעו לא המתלונן בין להרחקה ולפעול עבודה מוצדק שנראה וככל שניתן ככל והנילון .העניין בנסיבות 5 5 . האחראי על התלונה בירור בתום בירור על למעביד בכתב סיכום להגיש להמשך מנומקות המלצות בצירוף ,התלונה .הטיפול ב . קבלת לאחר ,המעסיקה על מתן על ,דיחוי ללא להחליט ,ההמלצות במקרה המעורבים לעובדים הוראות ,ראויים התנהגות כללי קביעת ובכללם הוראות לפי ,משמעתיים בהליכים פתיחה העבודה במקום החלות והמשמעת הסדר ועוד." ההוראות כל הופרו כי מצא הדין ובית מאחר המעסיקה על פיצוי הטלת על הוחלט הללו באשר .חובותיה הפרת בגין ₪ 120,000 בסך שנלקחו הקריטריונים אלו הפיצוי לגובה :10 בחשבון . א ,פיסית הטרדה במעשה המדובר .למניעתו די עשתה לא שהחברה . ב בעלי לכך התייחסו שבו המקל האופן ,החברה . ג למניעת הנדרש כפי פעלה לא החברה הלקוי הטיפול לאופן וכן ,כאלו מקרים מקבלים הדברים .האירוע משהתרחש במקום "מועד מדובר כאשר תוקף משנה נסיבה מהווה אשר ,אופיו לפורענות" בשל בצעדי לנקוט המעסיק מחויבות להגברת .63 פלונית – אלמוני, הנשיאה ורדה וירט-ליבנה בפיסקה 39841-11-20 ) ע"ע (ארצי 9 )LawData] (3.7.06 עיריית ירושלים - פלונית א' [פורסם ב 1567/04 זאת על סמך פסק הדין ע"ע 10 72 שם, פיסקה 11 פסיקת פיצויים בגין הטרדות מיניות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=