כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

40 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים עובדת בין ביחסים והאסור המותר גבולות .עליה והממונה למניעת אמצעים לנקיטת המעסיק חובות :כוללות העבודה במקום מינית הטרדה א . הדרכה מתן על אמון אחראי מינוי בירור ,תלונות קבלת על ,לעובדיו וייעוץ וכתיבת והתנכלות מינית הטרדה מקרי .טיפול להמשך והמלצות מסקנות ב . המידע את המפרט תקנון קביעת והתנכלות מינית להטרדה בנוגע וההוראות המעסיק של מדיניותו ואת ,העבודה במקום .אלו בתופעות למלחמה בנוגע ג . על האיסור על העובדים יידוע והבהרת ,החוק לפי והתנכלות מינית הטרדה של במקרים וטיפול למניעה המעסיק חובות .מינית הטרדה על תלונות ד . עובד ומכל ממונה מכל דרישה כלפי מהתנכלות או מינית מהטרדה להימנע וכן העבודה יחסי במסגרת אחר אדם כל מעשים למנוע מנת על אמצעי בכל נקיטה .אלו ה . והסברה – המעסיק הדרכה פעולות שעות בזמן להשתתף לעובדיו להתיר מחויב שעניינן והסברה הדרכה בפעולות העבודה ומתקיימות ,והתנכלות מינית הטרדה מניעת או עובדים ארגון ידי ועל סבירה בתכיפות מורשה ארגון ו . העובדים של הלב תשומת הפניית להם למסור ואף והתקנות החוק להוראות .הללו מההוראות עותק להסתפק אין מנע אמצעי נקיטת במסגרת 11.7.21 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=