כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

39 11.7.21 8 מאחר .ממוני לא נזק בגין בפיצוי חיוב המעסיקה והחברה הנתבע של והתנהלותם לה שגרמה ממש של פגיעה בתובעת פגעה פיצויים שם נוספו נפשית למצוקה להיקלע .נפש עגמת בגין פלונית נ' אלמוני וריפר 39841-11-20 ע"עב נדונה 8 LawData קפה בע"מ, פורסם ב של אירוע שעברה בעובדת שעסקה תביעה גוף מאיברי אלכוהול שוט" (ליקוק "באדי כמלצרית שימשה עת השתתפה בו )חשופים מנהל היה לאירוע האחראי .בבר-מסעדה .העובדת על ממונה בגדר שהיה משמרת מדובר כי הטענה את דחה האזורי הדין בית לפי מינית הטרדה להגדרת הנכנס במעשה .להוצאות צו ללא התביעה את ודחה החוק הארצי הדין לבית ערעור הגישה התובעת הארצי הדין בית .התקבל והערעור ,לעבודה המעסיקה החברה וגם הממונה גם כי קבע זאת עם .התובעת בעובדת לפגיעה אחראים החברה על האחריות עיקר את הטיל הוא בעת המשמרת מנהל את וחייב המעסיקה ,התובעת ה"ממונה" על שהיה האירוע בסך פיצוי ממוני לא נזק בגין לפצותה הפרת בגין המעסיקה החברה ואת ₪ 30,000 .₪ 120,000 בסך בפיצוי כמעסיקה חובותיה ממונה על שהוטל הפיצוי גובה בקביעת יחסית נמוך לסכום שצומצם המשמרת :הבאים השיקולים בחשבון נלקחו נקבע פיצויים פסיקת ולטובת גיסא מחד אשר בוטה מינית הטרדה היווה האירוע כי בין שהיו מרות יחסי ניצול תוך נעשתה הדין בית של להחלטתו בניגוד( הצדדים של זכותה נפגעה כן כמו ;)לעבודה האזורי וזכותה מוגנת בסביבה לעבודה העובדת .ופרטיות לכבוד הפיצויים גובה הקטנת ולזכות גיסא מאידך בית קבע המשמרת אחראי על להשית שיש :כי הדין א . מדובר כי העובדה בחשבון נלקחה על נעשתה אשר בודדת אירועים במסכת בכל חובותיה את למלא החברה מחדל רקע שלא והיא מינית הטרדה למניעת הנוגע .ובטוחה מוגנת עבודה סביבת יצרה ב . כתוצאה אשר צעיר בחור הוא הנתבע .פוטר מכך המעסיקה החברה אחריות לגבי ,זאת לעומת :מרכזיים היבטים שני הודגשו הפעולות :ההטרדה טרום – שלב האחד את למנוע כדי לנקוט צריך שהמעסיק לקבוע :זאת ובכלל המינית ההטרדה דבר את העובדים לידיעת להביא ,אחראי בשלב .'וכו תקנון לפרסם ,ההטרדה איסור לנקוט חובות המעסיק על מוטלות זה הטרדה למנוע מנת על סבירים מנע אמצעי .עבודה יחסי במסגרת התנכלות או מינית המעסיק על המוטלת החובה היקף ,אולם ומהנסיבות העבודה מקום של מאופיו נגזר מדובר כאשר :לדוגמה כך .הקונקרטיות לטשטש שעלול אלכוהול נמכר שבו בפאב או ,אדם בני בין והאסור המותר גבולות את זרה למדינה עבודה בנסיעת מדובר כאשר בענין שונה עסקית תרבות קיימת שבה פסיקת פיצויים בגין הטרדות מיניות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=