כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

38 כתב – עת מקצועי למנהלים בתחום יחסי עבודה, שכר וכספים לא שהתובעת בכך נעוצה מההתנכלות גם הדין בית ,אולם .הנזק גובה את הוכיחה נזק הוכחת ללא הפיצוי באופציית בחר לא את להגדיל כדי ממוני לא נזק בגין פיצוי או .הפיצויים היקף בשנת אחרים דין פסקי בשני ,זאת לעומת ובית הארצי הדין בית ידי על שניתנו 2021 נפסקו בתל-אביב לעבודה האזורי הדין .מינית הטרדה מקרי בגין גבוהים פיצויים חברה 'נ פלונית 27985-03-17 סע"ש בענין שימשה אשר תובעת ,7 בע"מ אלמונית ידי על מינית הוטרדה במסעדה כמלצרית .מרותו ניצול תוך המסעדה מבעלי אחד סביבת יצר באלמוניותו שנותר הנתבע אמירות באמצעות מינית עוינת עבודה והוכח לעובדת ונשנות חוזרות והצעות אינטימיים יחסים קיום היתה שמטרתן ביצע האלמוני הנתבע בנוסף .העובדת עם שעלה בהסכמה שלא סדום מעשה בעובדת האזורי הדין בית ,כאן .מינית תקיפה כדי לפצות הנתבע על הטיל ,בתל-אביב לעבודה בגין ממוניים לא פיצויים התובעת את 120,000 של בסך המינית התקיפה מעשה והחברה הנתבע על הדין בית הטיל . עוד ₪ לפצותה העובדת את שהעסיקה שבבעלותו יצירת בגין ממוניים פיצויים ולחוד ביחד בסך פוגענית עבודה וסביבת מינית אוירה עגמת בגין פיצוי לפצותה וכן ₪ 100,000 של נפש עוגמת בגין . הפיצוי ₪ 50,000 בסך נפש הלב תום חובת של בוטה הפרה בגין הוטל ומצדיקה עובד כלפי מעסיק על המוטלת LawData 14.6.21 פורסם ב 7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=