כתב-העת אוטוריטה | גיליון מס' 17

37 שכבר ולאחר שימוע ללא ,צדדי חד באופן .מחליפה לה מונתה התובעת של טענותיה את בדק הדין בית האירועים שלושת מתוך בשניים והכיר הטרדה כאירועי חוותה שהיא החמורים התנכל הנתבע כי קבע גם בנוסף .מינית בהטרדה היה ההתנכלות ומקור לתובעת הטרדה של בהקשר נקבע עוד .המינית את הפרה המעסיקה החברה כי מינית למניעת החוק הוראות פי על חובותיה ,מינית ההטרדה והתקנות מינית הטרדה הימנעותה היתה ההפרה .מכוחו שהותקנו מפני מנע אמצעי לנקוט המעסיקה של ,הנתבעת על היה ,הדין פי על .מינית הטרדה ולהביא מנע אמצעי לנקוט ,קטן כמעסיק האיסור את ת/ועובד ממונה כל לידיעת החוק פי על והתנכלות מינית הטרדה על את ועובד ממונה לכל להבהיר ;והתקנות וכן והתקנות החוק לפי המעסיק חובות להימנע ת/ועובד ממונה מכל לדרוש אדם כל כלפי ומהתנכלות מינית מהטרדה אמצעי כל ולנקוט העבודה יחסי במסגרת .כאמור מעשים למניעת והתייחסותו פניותיו ,שמעשיו למרות ,אולם העובדת כלפי והמעסיק החברה בעלי של החליט והתנכלות מינית כהטרדה הוכרו בפניות לראות יש כי האזורי הדין בית הנמוך ברף מינית הטרדה אלה והתייחסויות האירועים שני בגין הפיצוי את העמיד ולכן ₪ 30,000 של בסך שהוכחו וההתנכלות פיצוי זהו .והתנכלות מינית הטרדה שכולל בעובדה בהתחשב מפתיע ואף יחסית נמוך מינית הטרדה כללו התובע של מעשיו כי של רכבה צמיג חירור שכללה והתנכלות הימנעותו כי ציין הדין בית אמנם .העובדת כתוצאה לרכבה נזק בגין פיצוי מלקבוע פסיקת פיצויים בגין הטרדות מיניות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=